BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 784/TCT-CS
V/v thời hạn nộp báo cáo tài chính trong hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2008

Kínhgửi: Công ty vận tải đa phương thức

Trả lời công văn số 1177/2007/TC-KTngày 19/12/2007 của Công ty vận tải đa phương thức hỏi về thời hạn nộp báo cáotài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.2,3.5 Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế quy định:

“Thời hạn nộp hồ sơ khai thuếquý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụthuế.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toánthuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịchhoặc năm tài chính.”

Điểm 2, điểm 3, điểm5 Mục III Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định:

- Khai thuế thu nhập doanhnghiệp là loại khai tạm tính theo quý, khai quyết toán năm.

- Hồ sơ khai thuế thu nhậpdoanh nghiệp tạm tính theo quý là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quýtheo mâu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC

- Hồ sơ khai quyết toán thuếthu nhập doanh nghiệp theo năm bao gồm:

+ Tờ khai quyết toán thuế thunhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC .

+ Báo cáo tài chính năm hoặcBáo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng,chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

+ Một hoặc một số phụ lục kèmtheo Tờ khai.

Căn cứ các quy định trên:

- Hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính(không bao gồm báo cáo tài chính quý) do đó Công ty chỉ phải nộp Tờ khai thuếTNDN theo quý theo mẫu số 01A/TNDN trong thời hạn chậm nhất là ngày thứ ba mươicủa quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Hồ sơ khai quyết toán thuếTNDN theo năm bao gồm cả báo cáo tài chính năm và thời hạn nộp hồ sơ khai quyếttoán thuế TNDN (bao gồm cả báo cáo tài chính năm) cho cơ quan thuế chậm nhất làngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Trường hợp Công ty nộp báo cáotài chính quý, báo cáo tài chính năm cho các cơ quan khác thì thực hiện theoquy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyvận tải đa phương thức biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Đà Nẵng;
- Vụ PC, CĐKT;
- Ban PC, TTTĐ, HT;
- Cục thuế Đà Nẵng;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương