BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 784/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex.
(Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 314 CV/ 2011/VCP-TCKH ngày 7/11/2011 củaCông ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex về khoản hỗtrợ lãi suất sau đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008và văn bản hướng dẫn thi hành thì không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp đối với khoản thu nhập khác.

Theo công văn và hồ sơ trình bày: Công ty cổ phần thủy điệnCửa Đạt thực hiện dự án đầu tư Công trình thủy điện Cửa Đạt theo quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 07/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án thực hiện tại xã XuânMỹ, huyện Thường xuân, tỉnh Thanh Hóa và được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDNtheo quy định tại Nghị định 164/2003/NĐ-CP Năm 2010 dự án đi vào vận hành. Đếnngày 12/7/2010, Công ty cổ phần thủy điện Cửa Đạt được Sở Kế hoạch đầu tư TP.Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi trụ sởtừ Thành Hóa ra Hà Nội và đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triểnnăng lượng Vinaconex. Công ty kê khai thuế tại Cục Thuế TP Hà Nội.

Như vậy, nếu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nănglượng Vinaconex đã thay đổi các điều kiện để được hưởng ưu đãi đầu tư nên Côngty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex không được hưởngưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấptrước đây. Nếu năm 2010 Công ty có khoản hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và Công tyxác định khoản thu nhập này là thu nhập khác thì khoản thu nhập khác này cũngkhông được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng vàphát triển năng lượng Vinaconex biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quanthuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện cụ thể theo quy định củapháp luật thuế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Cục Thuế Thanh Hóa;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn