THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 784/TTg-QHQT
V/v ký Hiệp định tính dụng cung cấp thiết bị cho 3 Trường Đại học sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Áo

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 7543/BTC-TCĐN ngày8 tháng 6 năm 2007) về việc ký Hiệp định tín dụng cung cấp thiết bị cho Dự án"Phát triển giáo dục kỹ thuật công nghệ đào tạo nhân lực bậc cao" sửdụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Áo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý dự thảo Hiệp định tín dụng cung cấp thiết bị choDự án "Phát triển giáo dục kỹ thuật công nghệ đào tạo nhân lực bậccao" tại 3 trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng và Đại học Sưphạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm một số nội dung chủ yếu sau:

- Giá trị vay vốn cho mỗi Hiệp định 6 triệu Euro,

- Lãi suất gộp của khoản vay 1,44%/năm, yếu tố ưu đãi đạt35%,

- Thời hạn vay 17,5 năm, trong đó có 5,5 năm ân hạn,

- Phí quản lý 0,1%,

- Thủ tục rút vốn theo hình thức Tín dụng thư.

2. Giao Bộ Tài chính ký với Ngân hàng Áo 3 Hiệp định tíndụng cung cấp thiết bị cho 3 trường Đại học nói trên cùng Phụ lục về Quy trìnhrút vốn cho Dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản;
các Vụ: TH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(3). 19

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng