ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/UBND-KSTTHC
V/v triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện công văn số 1250/VPCP-KSTT ngày 25/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, UBND Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh triển khai hình thức họp trực tuyến theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố trong tổ chức kết nối các phiên họp, cuộc họp của Lãnh đạo Chính phủ, UBND Thành phố đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; bảo đảm kinh phí, bố trí trang thiết bị, đường truyền và triển khai kết nối với hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cuộc họp theo quy định pháp luật; mở rộng ứng dụng họp trực tuyến trong điều hành công việc tại đơn vị.

2. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại Văn bản thông báo s 8363/VPCP-KSTT ngày 17/9/2019, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Văn bản thông báo số 11796/VPCP ngày 26/12/2019 về gửi, nhận văn bản điện tử; thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 807/VPCP-KSTT ngày 01/02/2021 về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số cá nhân, bảo đảm đạt tỷ lệ được được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP , cụ thể: tỷ lệ các sở, ban, ngành và tương được thuộc UBND Thành phố xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) đạt 100% và tỷ lệ các phòng, ban và tương đương thuộc UBND cấp huyện xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) đạt 80%.

3,. Tập trung chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi, giảm chi phí, giảm tiếp xúc trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tổ chức triển khai đạt mục tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP , cụ thể:

- Các sở, ban, ngành tập trung nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của đơn vị lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tăng thêm so với năm 2020 là 20% (tổng cả 2 năm là 50%/);

- Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 25%;

- Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 50%;

- 100% kết quả xử lý hồ sơ được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 100% hồ sơ của Hệ thống thông tin Một cửa điện tử dùng chung ba cấp của Thành phố được đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá;

>> Xem thêm:  Đăng ký nhập hộ khẩu tại thành phố Hà Nội theo quy định mới 2022

4. Chỉ đạo thực hiện rà soát để kịp thời bổ sung, chỉnh sửa và cập nhật các dữ liệu: Danh mục các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Danh mục địa giới hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính; Xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

5. Thực hiện cung cấp đầy đủ, kịp thời d liệu theo yêu cầu tại các Công văn số: 7798/VPCP-KSTT ngày 18/9/2020 và 10362/VPCP-KSTT ngày 10/12/2020 của Văn phòng Chính phủ để phục vụ các phiên họp thường kỳ của Chính phủ và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, giúp UBND Thành phố trong việc thực hiện đối thoại, lấy ý kiến các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về quy định không còn phù hợp, gây cản trở, khó khăn cho hoạt động kinh doanh; tổng hp phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân báo cáo UBND Thành phố đ gửi các bộ, cơ quan và Văn phòng Chính phủ; tích cực tham gia góp ý phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ, cơ quan để cải thiện môi trường kinh doanh.

7. Sở Tư pháp phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, đảm bảo đạt 35% số lượng đơn vị cấp xã trên địa bàn.

UBND Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố; để báo
cáo
- Phó CT UBND TP Lê Hồng Sơn; để báo cáo
- CVP, PCVP Lê Tự Lực, phòng KSTTHC, TKBT, TH, Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, KSTTHC(Nga)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồng Sơn