B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7840/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc của Tổ chức Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: BộNgoại giao

Trong quá trình giải quyết miễn thuế đối với hànghóa nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo Điều ước quốc tế, Tổng cục Hải quangặp khó khăn trong việc xác định Điều ước quốc tế và các tổ chức quốc tế đượchưởng quyền ưu đãi miễn trừ tại Việt Nam, xin trao đổi với Bộ Ngoại giao nhưsau:

1. Quy định về chính sách thuế xuất nhập khẩu:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoạigiao tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễntrừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diệncủa tổ chức quốc tế và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháplệnh này thuộc đối tượng miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 21 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu theo Điều ước quốctế thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì hàng hóa nêu tại khoản 21 Điều 103 Thông tư này thuộc trường hợp phải đăngký Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế.

2. Vướng mắc về xác định Điều ước quốc tế và tổchức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại ViệtNam:

Cơ quan hải quan nhận được hồ sơ đăng ký Danh mụchàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế của Hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡiliềm đỏ Quốc tế (sau đây gọi tắt là IFRC). Tổ chức IFRC là tổ chức phi chínhphủ hoạt động theo Giấy đăng ký lập văn phòng đại diện tại Việt Nam số 48/CNV-VPĐDngày 12/3/2015 do Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao cấp.

Theo quy định tại điểm 1.5 Điều 1 Thỏa thuận khunggiữa Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Tổ chức IFRC thì Liên hiệp Hữunghị cam kết hỗ trợ để đảm bảo việc nhập khẩu miễn thuế, kể cả thuế GTGT, theocác quy định hiện hành của Việt Nam đối với người nước ngoài các hàng hóa vàtrang thiết bị sau đây: “Tất cả các hàng hóa, vật tư, trang thiết bị và xecộ cho việc thực hiện các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền củaViệt Nam phê duyệt, …”.

Trong quá trình xử lý về thuế cho hàng hóa nhậpkhẩu của Tổ chức IFRC, cơ quan hải quan gặp phải vướng mắc trong việc xác định:

- Tổ chức IFRC có phải là tổ chức quốc tế đượchưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam hay không?

- Thỏa thuận khung giữa Liên hiệp các tổ chức Hữunghị Việt Nam và Tổ chức IFRC, Thỏa thuận giữa Ủy ban công tác về các tổ chứcphi chính phủ nước ngoài nước CHXHCN Việt Nam và Tổ chức IFRC có phải là Điềuước quốc tế hay không?

Đề nghị Bộ Ngoại giao cho ý kiến về các nội dungnêu trên. Tổng cục Hải quan mong sớm nhận được ý kiến của Quý Bộ để có cơ sở giảiquyết vướng mắc về thuế cho Tổ chức IFRC theo đúng quy định.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục Hải quan Tp. Hà Nội;
- Lưu: VT; TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái