VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------------

Số: 7843/VPCP-KTTH

V/v: chế độ tiền lương, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

Bộ Tài chính.

Để triển khai thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (công văn số 45/UBTVQH13 ngày 27 tháng 10 năm 2011) về chế độ tiền lương, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 1 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo đúng ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại công văn số 45/UBTVQH13 ngày 27 tháng 10 năm 2011, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng;

- VP Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Các Bộ: LĐ-TB&XH, Y tế,

Nội vụ, KH&ĐT, Tư pháp;

- Bảo hiểm Xã hội VN;

- VPCP: BTCN; PCN Phạm Văn Phượng;

Các Vụ: TH, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH (3). 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Phạm Văn Phượng