BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7844/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Bình Định.
(01 Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Trả lời công văn công văn số 424/CV-CTyCPXNK ngày 30/10/2009của Công ty Cổ phần XNK Bình Định về xin phép được làm thủ tục hải quan lô hàngđiện thoại di động nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống KT559 tại Tổng cục Hải quan thì hiệnnay Công ty Cổ phần XNK Bình Định đang có nợ cưỡng chế (quá hạn 90 ngày) thuộccác tờ khai nhập khẩu năm 2002, 2003, tại Cục Hải quan Bình Định, tổng số tiềnthuế nợ cưỡng chế: 701.820.000 đồng.

Theo trình bày của doanh nghiệp, số tiền nợ thuế trên làtiền thuế truy thu phát sinh của các tờ khai nhập khẩu làm thủ tục hải quantrước khi chuyển đổi, nhưng sau khi chuyển đổi sở hữu mới bị truy thu thuế vàdoanh nghiệp đang chờ xem xét, giải quyết xoá nợ thuế.

Căn cứ Luật Quản lý thuế (Điều 48, Điều 92, Điều 93) thì:

- Trong thời gian chờ giải quyết về số tiền thuế do cơ quanquản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó.

- Người nộp thuế sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thihành quyết định hành chính thuế trong trường hợp có nợ tiền thuế, tiền phạt viphạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộptiền phạt vi phạm pháp luật về thuế.

- Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chínhthuế chỉ chấm dứt khi người nộp thuế đã nộp đủ tiền thuế, tiền phạt vào ngânsách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần XNK Bình Địnhbiết và thực hiện theo đúng quy định./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ