BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7847/TCHQ-TXNK
V/v báo cáo hàng NK

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 576/CV ngày 03/12/2013của Công ty CP Công trình và thương mại GTVT về việc xem xét giá tính thuế đốivới 02 chiếc xe ô tô MERCEDES BENZ ML350 loại 05 chỗ ngồi, sản xuất năm 2007,xuất xứ Mỹ qua Văn phòng Bộ Tài chính tại phiếu trình Bộ ngày 13/12/2013. Vềvấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở đề xuất nội dung trả lời Doanh nghiệp và báo cáoBộ, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo các nộidung liên quan đến việc nhập khẩu 02 chiếc xe trên kèm hồ sơ, cụ thể:

- Hồ sơ nhập khẩu.

- Tình trạng xe (mới 100% hay đã qua sử dụng).

- Cơ sở đề xuất trả lời Doanh nghiệp về thuế, trị giá tạicông văn số 6846/HQHP-TXNK ngày 16/8/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Báo cáo và hồ sơ gửi về Cục Thuế xuất nhập khẩu trong ngày20/12/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố HảiPhòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng