BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 785/BNN-TCLN
Về Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và PTR ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Ủy ban Dân tộc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn - Thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừnggiai đoạn 2011 - 2020 nhận được văn bản số 165/KH-UBDT ngày 08 tháng 03 năm2012 của Ủy ban Dân tộc về Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và pháttriển rừng ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi (giai đoạn 2012-2015), Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đánh giá cao Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triểnrừng giai đoạn 2012-2015, ở các vùng đồng bào dân tộc, miền núi tại văn bản số165/KH-UBDT ngày 08 tháng 03 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc. Kế hoạch phù hợp vớiQuyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020. Việc triển khaithực hiện tốt bản Kế hoạch này sẽ góp phần tích cực vào hoàn thành các mụctiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tạivùng đồng bào dân tộc, miền núi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn giao cho Văn phòng Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giaiđoạn 2011-2020 tổng hợp Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc trong chương trình hànhđộng và báo cáo Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giaiđoạn 2011-2020.

2. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủtướng Chính phủ Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước tại văn bản số 82/TB-VPCP ngày 8/03/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPTNT - Phó trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/03/2012 về giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch bảo vệ vàphát triển rừng năm 2012 cho các Bộ, ngành, địa phương. Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đề nghị Ủy ban Dân tộc quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quảmột số công việc sau:

a) Tiếp tục chỉ đạo Ban Dân tộc cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp các đơn vị liên quan ở địaphương nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2012 ở khu vực miền núi,vùng đồng bào dân tộc, các huyện thuộc Chương trình 30a;

b) Lồng ghép hoạt động thực hiệnchỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng với các chương trình/dự án đangtriển khai tại các vùng đồng bào dân tộc, miền núi;

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sátviệc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tại vùng đồng bào dân tộc,miền núi.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủyban Dân tộc quan tâm, thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCLN, VPBCĐ.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát