THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 785/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục HTKT do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư tại văn bản số 2572/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 4 năm 2011 về danh mục dự án Hỗtrợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, ý kiến của BộTài chính tại văn bản số 2474/BTC-QLN ngày 23 tháng 2 năm 2011, giải trình củaBộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 2224/BGDĐT-KHTC ngày 20 tháng 4 năm 2011,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án HTKTchuẩn bị dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 do ADB việntrợ không hoàn lại là 800.000 USD với nội dung chính nêu tại văn bản trên củaBộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ýkiến của các cơ quan liên quan, làm việc lại với ADB, rà soát lại vốn đối ứngđể hoàn chỉnh văn kiện dự án và chịu trách nhiệm phê duyệt dự án HTKT nói trêntheo đúng quy định tại Nghị định 131/2006/NĐ-CP .

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làmviệc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án HTKT nêu trên sau khi hoàn tấtcác thủ tục theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). V 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm