BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7858/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 2309/HQLC-NVngày 16/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc vướng mắc nghiệp vụ đốivới trường hợp làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa chân gà tẩm gia vị gia công, xuấtxứ Việt Nam của Cty TNHH MTV thực phẩm thương mại Korea Việt Nam qua cửa khẩu phụBản Vược (Bát Xát), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu làchân gà tẩm gia vị gia công đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhậnxuất xứ Việt Nam, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/2/2005 của Chính phủ; Điều 1, Điều 2 Thôngtư số 13/2009/TT-BCT ngày 3/6/2009 của Bộ Công Thương; điểm đ khoản 2 mục IIIThông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-NHNN ngày 31/1/2008của liên Bộ hướng dẫn Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 của Thủtướng và hướng dẫn tại công văn số 5926/TCHQ-GSQL ngày 9/10/2013 của Tổng cụcHải quan để làm thủ tục xuất khẩu lô hàng qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinhtế cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính