Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 786/LĐTBXH-BTXH NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2002
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CỨU ĐÓI GIÁP HẠT

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Uỷban nhân dân các tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương

Tình hình đói giáp hạt đầu năm đã và đang xảy ra ở một sốtỉnh miền núi phía Bắc, khu IV, miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên. Đểchủ động ứng phó kịp thời tình hình thiếu đói của một bộ phận dân cư, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là ngành Laođộng - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện tốt các công việc sau:

Tiến hành rà soát đánh giá thức chất số hộ, số khẩu thiếuđói phải hỗ trợ 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng có biện pháp cứu đói cho dân kịpthời.

Về kinh phí, sử dụng nguồn đảm bảo xã hội và dự phòng đãđược bố trí trong Ngân sách năm 2002, các nguồn huy động khác để thực hiện cứuđói kịp thời, không để trường hợp nào chết vì đói. Nếu như nguồn Tài Chính trênkhông cân đối đủ thì Uỷ ban nhân dân báo cáo Chính phủ (đồng gửi Bộ LĐTBXH vàBộ Tài Chính) đề nghị tăng tiến độ cấp kinh phí năm 2002 hoặc xem xét hỗ trợ.

Trong quá trình thực hiện công tác cứu trợ cần ưu tiên quantâm giải quyết cho các hộ thuộc diện chính sách, các hộ đồng bào dân tộc ítngười, các hộ thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng lũ lụt.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND chỉ đạo sátsao thực hiện tốt những vấn đề nêu trên và báo cáo kết quả về Bộ Lao động -Thương binh và xã hội để tổng hợp báo cáo Chính phủ.