BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7860/TCHQ-TXNK
V/v hồ sơ xét hoàn thuế nhập khẩu và không thu thuế xuất khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp gốm sứ Xie xing.
(Địa chỉ: Đường 25B, KCN Nhơn Trạch I, Đồng Nai).

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 0911/CV-XXC ngày 09/11/2013 của Công ty TNHH Công nghiệp gốm sứ XieXing trình bày vướng mắc về hồ sơ xét hoàn thuế nhập khẩu và không thu thuếxuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vậttư nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc thu thuế đối với hàng xuấtkhẩu được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được Tổng cụcHải quan hướng dẫn tại công văn số 6026/TCHQ-TXNK ngày 14/10/2013. Trường hợpdoanh nghiệp không có đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại điểm 2 của công văn này thìviệc xét không thu thuế xuất khẩu thực hiện sau khi thông quan hàng hóa theoquy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

2. Vướng mắc đã trình bày của Côngty, Tổng cục Hải quan xin ghi nhận để xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sungThông tư 128/2013/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty TNHH Công nghiệp gốm sứ Xie xing được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân