BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7864/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Rita Võ
(Đ/c Số 327 Xa lộ Hà Nội, Phường Phú An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 017/ĐKN-RTV ngày 03/12/2013 của Công ty TNHH Rita Võ khiếu nại lần 2 vềviệc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng gạch, kích thước các loại,xuất xứ Ý nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 106185/NKD-KV1 ngày 1/8/2013 tạiChi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và đã được Cụctrưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết địnhsố 65/QĐ-GQKN ngày 12/11/2013. Qua xem xét nội dung khiếu nại và hồ sơ gửi kèm,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để việc xem xét giải quyết khiếunại của Công ty chính xác, khách quan theo đúng quy định của Luật Khiếu nại;Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ khiếu nại, cụ thể:

- Thông báo về việc nghi vấn trịgiá khai báo, Thông báo về việc xác định mức bảo đảm, Quyết định ấn định thuế.

- Chứng từ thanh toán.

- Các chứng từ tài liệu khác cóliên quan đến vụ việc khiếu nại.

Bản sao chứng từ tài liệu nêu trêncó dấu sao y bản chính của Công ty (có bảng kê cụ thể các tài liệu này) và gửivề Tổng cục Hải quan trong thời gian 07 ngày kể từ ngày ban hành công văn nàyđể được xem xét cụ thể. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, nếu Công ty không bổsung hồ sơ thì Tổng cục Hải quan sẽ giải quyết khiếu nại của Công ty theo Luậtđịnh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Rita Võ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng