BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7867/TCHQ-TXNK
V/v: Số thu ngân sách nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2415/HQĐNa-TXNK ngày 26/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 2 Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Điều 2 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN thì thu ngân sách nhà nước gồm:
"1. Thuế do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của pháp luật.
2. Phần nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật từ các khoản phí, lệ phí.
14. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, gồm:
b) Phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật từ các khoản phạt, tịch thu;

>> Xem thêm:  Giải đáp vốn đầu tư công là gì ?

g) Các khoản thu khác."
Theo đó, số thu nộp NSNN (gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) của cơ quan Hải quan (bao gồm các khoản thuế, phạt chậm nộp, thu khác) được hạch toán tại Tài khoản 333.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

>> Xem thêm:  Tài trợ cho người nghèo có cần đóng những loại thuế nào ?