TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 787/TCT-PCCS
V/v: Khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2720/CT-THDT ngày 12/12/2005 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa hỏi về việc trích khấu hao tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC có quy định: Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế: “Chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ.

1.1. TSCĐ được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

a. TSCĐ sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

b. TSCĐ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh TSCĐ thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

c. TSCĐ phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần dịch vụ và kinh doanh nhà có mua căn nhà số 705A Lê Hồng Phong, Nha Trang để sử dụng vào sản xuất kinh doanh nhưng căn nhà này chưa làm thủ tục sang tên công ty để thuộc quyền sở hữu của công ty do vậy tài sản cố định này chưa đủ điều kiện để được trích khấu hao vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương