THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN tại tỉnh Ninh Thuận.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại các tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2010 và số 03/TTr-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2657/BKHĐT-QLKKT ngày 28 tháng 4 năm 2011 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chuyển đổi Dự án Khu liên hợp sản xuất thép Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận thành khu công nghiệp Cà Ná và bổ sung Khu công nghiệp này với diện tích 1.000 ha vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tiếp thu ý kiến của Bộ, ngành liên quan để chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và các chủ đầu tư thực hiện đồng bộ các giải pháp đầu tư xây dựng có hiệu quả các khu công nghiệp đã được thành lập và có trong Quy hoạch. Việc bổ sung các khu công nghiệp khác vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp sẽ được xem xét sau khi Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Ninh Thuận được phê duyệt và đáp ứng các điều kiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng,
Công Thương, Tài nguyên và Môi trường,
Giao thông vận tải,
- Ban QL các KCN Ninh Thuận;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, QHQT, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5b). Hp (22)
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng