THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 787/TTg-QHQT
V/v sửa đổi Hiệp định tài trợ của Phần Lan đối với Chương trình 135 giai đoạn II

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5695/BTC-QLN ngày07 tháng 5 năm 2010) về việc sửa đổi Hiệp định hỗ trợ ngân sách Chương trình135 giai đoạn II do Chính phủ Phần Lan tài trợ và đề nghị của Ủy ban Dân tộc (côngvăn số 11/TTr-UBDT ngày 10 tháng 5 năm 2010) về việc giải ngân khoản hỗ trợngân sách bổ sung của Chính phủ Phần Lan cho Chương trình 135 giai đoạn II năm2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung Phụ lục sửa đổi Hiệp định Chươngtrình đối với khoản viện trợ bổ sung trị giá 5 triệu Euro cho Chương trình 135giai đoạn II được nêu tại công văn trên của Bộ Tài chính.

Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ Việt Namký Phụ lục sửa đổi nêu trên với đại diện Chính phủ Phần Lan nhân chuyến thămPhần Lan của Chủ tịch nước trong tháng 5 năm 2010.

2. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơquan liên quan tổ chức tiếp nhận, sử dụng khoản viện trợ nêu trên theo chỉ đạođã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 425/QĐ-TTg ngày 13tháng 4 năm 2007./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng