ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 787/UBDT-TCCB
V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 07

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:Ủy ban nhân dân tỉnh Bc Kạn

Ủy banDân tộc nhận được công văn số 283/C V-BDT ngày 22/7/2015 của Ban Dân tộctnh Bc Kạn về việc xin ý kiến chỉ đạo thống nhất về cơ cấu tổ chứccủa Ban Dân tộc tỉnh theo Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT- UBDT-BNV ngày 22/12/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tácdân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấphuyện (viết tắt là Thông tư liên tịch số 07). Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Ủy ban Dân tộc đã phốihợp với Bộ Nội vụ xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch số 07. Trongđó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộccấp tỉnh; cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc gồm 05 phòng: Văn phòng, Thanh tra,Phòng Chính sách dân tộc, Phòng Kế hoạch tổng hợp,Phòng Tuyên truyền và Địa bàn. Ủy ban Dântộc và Bộ Nội vụ quy định rõ số lượng phòng, tên các phòng trực thuộc Ban Dân tộccấp tỉnh để đảm bảo thống nhất về cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc cấp tnh và kiện toàn tổ chức bộ máy cơquan công tác dân tộc cấp tỉnh theo lộ trình cải cách tổ chức bộ máy hành chínhnhà nước nhằm tạo điều kiện thuận li để cơ quan công tác dân tộc cấp tnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bắc Kạn là tnh miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (chiếm trên 80% dân số của tnh), vì vậy việc kiện toàn tổ chức bộmáy của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện là rất cần thiết đáp ứngyêu cầu nhiệm vụ cho cả trước mắt và lâu dài. Ủyban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhândân tỉnh Bắc Kạn căn cứ Thông tư liên tịch số 07 xâydựng và ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấutổ chức của Ban Dân tộc cấp tnh vàPhòng Dân tộc cấp huyện theo thẩm quyền và nghiên cứu, xem xét cân đối bổ sungbiên chế cho Ban Dân tộc tỉnh đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Rất mong nhận được sự phốihợp của quý cơquan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Ban Dân tộc, Sở Nội vụ tnh;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, TCCB (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Xuân Lương