BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7871/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2013 và kế hoạch tuyển sinh năm 2014

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học và cao đẳng.

Để chuẩn bị tổng kết công tác thituyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013, triển khai công tác thituyển sinh năm 2014 và tập hợp cơ sở dữ liệu xây dựng phần mềm máy tính phục vụtuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêucầu các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng báo cáo một số nội dungcó liên quan. Mẫu số liệu thống kê, văn bản báo cáo được gửi kèm công văn nàyhoặc lấy từ Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://www.moet.edu.vn.

Báo cáo và các biểu mẫu thống kê(bản in) gửi theo đường bưu điện chuyển phát nhanh về Cục Khảo thí và Kiểm địnhchất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, HàNội và các tệp (bản mềm) qua E-mail theo địa chỉ: [email protected], điệnthoại: 04-36231655. Thời hạn báo cáo:

- Đối với các đại học, học viện,các trường đại học: Trước ngày 15/11/2013;

- Đối với các trường cao đẳng:Trước ngày 30/11/2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cáctrường báo cáo đầy đủ các nội dung, đúng cấu trúc và đúng thời hạn quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục KTKĐCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

BIỂUMẪU THỐNG KÊ KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

(Kèmtheo công văn số 7871/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29/10/2013)

I. Những yêu cầu

Để đảm bảo số liệu báo cáo đầy đủvà chính xác, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Trường thống kê, gửi dữ liệutheo đúng trình tự và nội dung quy định theo mẫu được tải từ trang Website củaBộ Giáo dục và Đào tạo http://www.moet.edu.vn. Số liệu thống kê phải điền đầyđủ các nội dung theo đúng quy định các file đã được tải về, không được sửa đổinội dung cấu trúc file. Trường hợp những dòng hoặc cột nào không có đề nghị bỏtrống, không cắt bớt cấu trúc.

Văn bản trong các File dữ liệuthống nhất sử dụng mã Unicode, Font Times New Roman cỡ chữ 14.

Các Trường gửi file dữ liệu (bảnmềm) theo địa chỉ E-mail: [email protected], đồng thời gửi bản in (bản cứng)theo đường chuyển phát nhanh về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục -Bộ Giáo dục và Đào tạo - 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Riêng file số 3"Danh sách thí sinh trúng tuyển", chỉ cần gửi bản mềm.

Điện thoại liên hệ: 04-36231655;Fax: 04-36231656; E-mail: [email protected], [email protected]

II. Nội dung báo cáo

A. Dữ liệu trúng tuyển

Các trường gửi dữ liệu thí sinh trúngtuyển đã nhập học của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 theo yêu cầuvà theo mẫu đã quy định.

B. Cấu trúc file và những nộidung cần thống kê:

1. File thống kê kết quả tuyển sinhĐH, CĐ năm 2013 (hệ chính quy);

2. File thống kê kết quả trúngtuyển theo địa phương (hệ chính quy);

3. File danh sách thí sinh trúngtuyển (hệ chính quy);

4. File thống kê điểm trúng tuyểnvà thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh (hệ chính quy);

5. File những ngành đào tạo, khốithi để làm phần mềm về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN