BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7875/TCHQ-GSQL
V/v không ghi xuất xứ hàng hóa

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP Thực phẩm Dinhdưỡng Kim Linh.
( Đ/c: Số 10 Đường số 20, KP4, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ ChíMinh)

Trả lời công vănsố 2805/CVKL ngày 28/5/2014 của Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Kim Linh vềviệc không ghi xuất xứ hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy địnhtại Khoản 3 Điều 9, Điểm 3 Điều 10 và Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa thì hànghóa nhập khẩu thuộc danh mục bắt buộc phải ghixuất xứ hàng hóa (nước xuất xứ hàng hóa) trên nhãn hàng hóa. Theo hướng dẫn tạiĐiều 17 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 thì cách ghi xuất xứ hàng hóađược quy định như sau:"ghi "sản xuất tại" hoặc "chế tạotại" hoặc "xuất xứ" kèm tên nước hay vùng lãnh thổ sản xuất rahàng hóa đó".

Căn cứ quy địnhtại điểm e Khoản 5 và điểm d Khoản 7 Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày15/10/2013 của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chếthi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với hành vi:"e)Nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam mà trên nhãn thể hiện chưa đúng, đủ những nộidung bắt buộc theo quy định của pháp luật", bị xử phạt với mức phạttiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng và buộc khắc phục các vi phạm vềnhãn hàng hóa trước khi hàng hóa được thông quan.

Đối với trường hợpghi nhãn của Công ty, khi làm thủ tục nhập khẩu Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sânbay Tân Sân Nhất kiểm tra phát hiện nhãn gốc hàng hóa nhập khẩu không thể hiệnđược đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày30/8/2006 và đã áp dụng xử phạt vi phạm hành chính theo Điểm e Khoản 5 Điều 14Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ là phù hợp với cácquy định hiện hành.

Tổng cục Hải quantrả lời để Công ty biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh