B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 7879/BTC-CST
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Côngty cổ phần YOTEK.

Bộ Tài chính nhận được văn bản ngày 10/03/2015 củaCông ty cổ phần YOTEK đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với hợp đồng giao hàng tại nước ngoài, về vấn đề này, Bộ Tài chínhcó ý kiến như sau:

Theo Điều 62 Luật Thương mại 2005 quy định về thờiđiểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa;

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 123/2008/NĐ-CPngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; khoản2 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; khoản 1Điều 5, tiết a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT;

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT,hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định về các trường hợp khôngphải kê khai, tính nộp thuế GTGT; khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CPngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều Luật thuế GTGT;

Theo Điều 13 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì:

1. Về chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhậpkhẩu: Trường hợp Công ty YOTEK ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa với công ty ởnước ngoài thỏa thuận giao hàng theo điều kiện C.I.F Tp. Hồ Chí Minh (áp dụngđiều khoản Incoterms 2010) và Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình Điện miềnNam là người nhận hàng, sau đó Công ty cổ phần YOTEK ký hợp đồng bán lại choCông ty CP Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát theo Hợp đồng số 2410/2013/HĐKT /THIPHA-YOT/CB220 thỏa thuận giao hàng theo điều kiện C.I.F Tp. HồChí Minh (áp dụng điều khoản Incoterms 2010), điểm giao nhận hàng hóa ở ngoàiViệt Nam thì Công ty cổ phần YOTEK không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đốivới khối lượng hàng hóa nhập khẩu giao hàng trong năm 2013 theo quy định tạikhoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC và khoản 2 Điều 1 Nghị định số121/2011/NĐ-CP hoặc áp dụng thuế suất 0% đối với khối lượng hàng hóa nhập khẩugiao hàng trong năm 2014 theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTCvà tiết a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

2. Về trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu: Trườnghợp Ban QLDA các công trình Điện miền Nam đứng tên trên tờ khai hải quan với tưcách là người nhập khẩu hàng hóa của hợp đồng giữa Công ty cổ phần YOTEK và côngty ở nước ngoài, Công ty cổ phần YOTEK đã bán lại cho Công ty CP Địa ốc – Cáp điệnThịnh Phát và Công ty CP Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát bán lại cho Ban QLDA cáccông trình Điện miền Nam thì trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu được xácđịnh theo giá thực tế mà Ban QLDA các công trình Điện miền Nam phải trả chocông ty CP Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát để mua hàng hóa nhập khẩu theo quy địnhvề trị giá hải quan.

Trường hợp Ban QLDA các công trình Điện miền Namlàm thủ tục khai hải quan hàng hóa nhập khẩu với trị giá tính thuế hàng hóanhập khẩu khác với hướng dẫn trên thì phải điều chỉnh lại theo quy định.

3. Đối với dịch vụ thông quan vận chuyển hàng hóaphát sinh tại Việt Nam theo thỏa thuận tại Điều 5 Hợp đồng số2410/2013/HĐKT /THIPHA-YOT/CB220 công ty cổ phần YOTEK phải kê khai tính nộp GTGTtheo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để công ty biết và phối hợpvới cơ quan thuế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC, TCT, TCHQ;
- Cục Thuế Tp.
Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, CST. (10b)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi