BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 788/BTNMT-KHTC
V/v khảo sát, đánh giá hiện trạng nguyên nhân sụt lở đất đá tại một số địa phương.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,
- Viện Nghiên cứu Địa chất Và Khoáng sản.

Thực hiện ý kiến chỉ đạocủa Bộ Tài nguyên và Môi trường, CụcĐịa chất và Khoáng sản Việt Nam và ViệnNghiên cứu Địa chất và Khoáng sản đãkiểm tra thực tế và tổng hợp một sốtài liệu có liên quan đến các hiện tượngsụt lở đất đã xảy ra gần đâytại tỉnh Quảng Trị, một số khu vực dọcđường Hồ Chí Minh và đường quốclộ số 1.

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghịcủa Cục Địa chất và Khoáng sản ViệtNam tại Công văn số 337/ĐCKS-ĐC ngày 27 tháng 02năm 2006 và Viện Nghiên cứu Địa chất vàKhoáng sản tại Công văn số 53/V ĐCKS ngày 27 tháng02 năm 2006; nhằm xác định rõ nguyên nhân sụt, trượtlở đất và khoanh định các khu vực cótiềm ẩn nguy cơ sụt lở đất trongthời gian tới để chính quyền địaphương các tỉnh có biện pháp phòng tránh, đảmbảo an toàn giao thông, an toàn ổn định đờisống, sinh hoạt và sản xuất cho cho nhân dân, BộTài nguyên và Môi trường giao Cục Địa chất vàKhoáng sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Địachất và Khoáng sản tiếp tục khẩn trươngthực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Cục Địa chất và Khoáng sảnViệt Nam triển khai khảo sát, đánh giá chi tiếthiện trạng, xác định rõ nguyên nhân sụt lởđất, khoanh định các diện tích có nguy cơsụt lở; đề xuất biện pháp phòng tránhnhằm ngăn chặn sự cố gây thiệt hại cóthể xảy ra tại các vùng thuộc khu vực dọcquốc lộ số 9 và dọc sông Hiếu (đoạntừ xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ đến ngã bathị xã Đông Hà), tỉnh Quảng Trị, trong đócần chú trọng tập trung vào khu vực thôn TânHiệp, xã Cam Tuyền và các khu vực dân cư có liên quan.

2. Viện Nghiên cứu Địa chất vàKhoáng sản tổ chức khảo sát, đánh giá hiệntrạng, nguy cơ trượt lở đất có thểxảy ra đối với 13 đoạn trên tuyếnđường Hồ Chí Minh và 04 đoạn trên tuyếnquốc lộ số 1 (có danh sách tại phụ lục kèmtheo) và đề xuất biện pháp xử lý, đảmbảo an toàn giao thông, an toàn cho hoạt động sảnxuất và sinh hoạt của các vùng dân cư.

3. Cục trưởng Cục Địachất và Khoáng sản Việt Nam, Viện trưởngViện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sảncần chỉ đạo việc lựa chọn cácphương pháp kỹ thuật, thiết bị phù hợpđể tổ chức thực hiện có hiệu quảcác nhiệm vụ nêu trên và có báo cáo Bộ Tài nguyên và Môitrường trước ngày 30 tháng 3 năm 2006.

Kinh phí cho công tác nêu trên được sửdụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế.Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản lậpdự toán và trình phê duyệt theo quy định./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, Phú Yên, Khánh Hòa;
- Vụ KHCN;
- Lưu VT, KHTC.LG12.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hải Dũng

FILE ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 788/BTNMT-KHTC khảo sát, đánh giá hiện trạng nguyên nhân sụt lở đất đá một số địa phương