TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Codeforce Vina.
Đ/chỉ: số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, Quận 2.
Mã số thuế: 0312897307.

Trả lời văn bản ngày 29/12/2014 củaCông ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Khoản 1 Điều 9 quy định:

“ Thuế suất 0%: áp dụng đối với hànghoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài vàở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện khôngchịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hànghoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùngở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của phápluật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụcung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài ViệtNam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêudùng trong khu phi thuế quan.

…”

+ Tại Khoản 2.b Điều 9 quy định điềukiện áp dụng thuế suất 0%:

“ b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ vớitổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịchvụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;”

Trường hợp Công ty ký hợp đồng cungcấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ sửa lỗi cho website và phần mềm, dịch vụ phântích hệ thống cho tổ chức ở nước ngoài thông qua mạng Internet, nếu dịch vụCông ty cung cấp tiêu dùng ở ngoài Việt Nam và đáp ứng đầy đủ các điều kiện:hợp đồng, chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì được áp dụng thuế suất thuếGTGT 0%, đồng thời số thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động nêu trên được kêkhai khấu trừ (nếu đáp ứng đủ điều kiện kê khai khấu trừ theo quy định tạiThông tư số 219/2013/TT-BTC ).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, HC).
4363-323794/2014tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga