TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập doanh nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2012

Kính gởi:

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam
Địa chỉ: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM.
Mã số thuế: 0300422323.

Trả lời văn thư số 12/CV-TCKTngày 04/01/2012 của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Chương I Thông tư số 154/2011/TT-BTCngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về ban hành bổ sung một số giải phápvề thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân:

“Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công,chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử;doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực xây dựng các công trình hạtầng kinh tế - xã hội.

- Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động thuộc diện được giảmthuế quy định tại khoản này là doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thườngxuyên bình quân năm 2011 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạndưới 3 tháng.

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm là số thuế tínhtrên thu nhập của hoạt động sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản,thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và hoạt động xây dựng các côngtrình hạ tầng kinh tế - xã hội.

Hoạt động sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản,thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử quy định tại khoản này được xácđịnh căn cứ theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theoQuyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội quyđịnh tại khoản này bao gồm thi công, xây dựng, lắp đặt: nhà máy nước, nhà máyđiện, công trình truyền tải, phân phối điện; hệ thống cấp thoát nước; đường bộ,đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga, bến xe; xâydựng trường học, bệnh viện, nhà văn hoá, rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệthuật, cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao; hệ thống xử lý nước thải, chất thảirắn; công trình thông tin liên lạc, công trình thuỷ lợi phục vụ nông, lâm, ngưnghiệp”.

- Căn cứ Điều 1 Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 củadoanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn,góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh:

“1. Thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm2011 trong thời gian một (01) năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quyđịnh của Luật Quản lý thuế đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, hợp tácxã (sau đây gọi là doanh nghiệp), cụ thể như sau:

a) Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 tính trênthu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủysản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử.

Các hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâmsản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử quy định tại khoản này căncứ theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 tính trênthu nhập từ hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt: nhà máy nước, nhà máy điện,công trình truyền tải, phân phối điện; hệ thống cấp thoát nước; đường bộ, đườngsắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga, bến xe; xây dựngtrường học, bệnh viện, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật,cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao, hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn; côngtrình thông tin liên lạc, công trình thủy lợi phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp.

2. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động quy định tại Điều nàylà doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011trên 300 lao động. Trường hợp doanh nghiệp tổ chức theo mô hình công ty mẹ -công ty con thì số lao động làm căn cứ xác định việc gia hạn thời hạn nộp thuếđối với Công ty mẹ không bao gồm lao động của Công ty con.

Số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm được xác địnhtheo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 củaBộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính số lao động sử dụngthường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtĐầu tư.

3. Việc gia hạn thời hạn nộp thuế quy định tại Điều này ápdụng đối với các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật ViệtNam, thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai”.

Căn cứ hướng dẫn trên thì chỉ có doanh nghiệp hoạt độngtrong lĩnh vực xây dựng đáp ứng điều kiện có tổng số lao động sử dụng thườngxuyên bình quân năm 2011 trên 300 lao động và thi công, xây dựng, lắp đặt cáccông trình hạ tầng kinh tế - xã hội: nhà máy nước, nhà máy điện, công trìnhtruyền tải, phân phối điện; hệ thống cấp thoát nước; đường bộ, đường sắt; cảnghàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga, bến xe; xây dựng trường học,bệnh viện, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật, cơ sở tậpluyện, thi đấu thể thao, hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn; công trìnhthông tin liên lạc, công trình thủy lợi phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp mới đượcgiảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011 theo hướng dẫn tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC và được gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 trong thời gian một (01)năm theo hướng dẫn tại Thông tư số 170/2011/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên
-Phòng Pháp chế
-Phòng Kiểm tra thuế số 3
-Lưu (TTHT, HC)
0049 (775-05/01/12)-CTT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga