TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/TXNK-CST
V/v thuế GTGT hàng hóa TN - TX

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 1966/HQHP-TXNK ngày 24/2/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về thuế GTGT phí thuê mượn đối với máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì:“Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT..

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Theo đó, trường hợp máy móc, thiết bị thuê mượn nhập khẩu theo loại hình tạm nhập tái xuất nếu đáp ứng quy định tại khoản 20 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu. Đối với dịch vụ thuê mượn máy móc thiết bị, doanh nghiệp thực hiện kê khai, tính và nộp thuế GTGT với cơ quan thuế nội địa.

Cục Thuế XNK thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-Phương (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang