VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 788/VPCP-KGVX
Về Dự án thành lập và phát triển Trường Đại học Công nghệ Việt Nga
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Quốc phòng.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng về Dự án xây dựng và phát triển Trường Đại học Công nghệ Việt Nga (Tờ trình số 1119/TTr-BGDĐT &BQP ngày 24 tháng 11 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng báo cáo làm rõ một số nội dung sau:
- Theo tiến trình Dự án, đến giai đoạn 2017 - 2025, Viện Công nghệ Việt Nga sẽ phát triển trở thành Trường Đại học Công nghệ Việt Nga, vậy khi đó Trường Đai học kỹ thuật Lê Quý Đôn sẽ không còn nữa, hay vẫn còn hoạt động cùng với Trường Đại học Công nghệ Việt Nga.
- Sự khác nhau giữa tên tiếng Nga của Viện Công nghệ Việt Nga nêu tại Dự án thành lập và phát triển Trường Đại học Công nghệ Việt Nga và tên tiếng Việt là Viện Đào tạo và Công nghệ Việt Nga nêu tại Tờ trình số 1119/TTr-BGDĐT&BQP ngày 24 tháng 11 năm 2011.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Bộ: NG, KH&ĐT, TC, NV và NHNN;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: QHQT, KTTH, NC, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3). VM 26
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Vũ