VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/VPCP-KTTH
V/v Hội người mù Việt Nam tiếp nhận xe ô tô là quà tặng của Tùy viên Đại sứ quán Hy Lạp tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Hội người mù Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 605/BTC-TCHQ ngày 14 tháng 01 năm 2014 về việc Hội người mù ViệtNam tiếp nhận xe ô tô là quà tặng của Tùy viên Đại sứ quán Hy Lạp tại Hà Nội,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn nêu trên. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc bàn giao, tiếpnhận và quản lý chiếc xe ô tô bảo đảm đúng mục đích và theo quy định của phápluật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg; Các Vụ: TKBT, TH; Tổng GĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng