VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/VPCP-KTTHV/v xử lý lợi nhuận còn lại sau thuếcủa Tng công ty Cửu Long

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

-Bộ Tài chính;
-
Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 18330/BTC-TCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 về việc chính sách đối với nguồn lợi nhuận sau thuế,thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến nhưsau:

Đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 18330/BTC-TCT nêu trên và giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh,Hoàng Trung Hải;
-
VPCP: BTCN,các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp,Lê Mnh Hà,Trợ lý TTgCP,các Vụ: TH, ĐMDN,TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp