BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7880/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng phân amoni clorua

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Côngnông nghiệp Tiến Nông
(Số 274Bđường Bà Triệu, phường Đông Thọ, tỉnh Thanh Hóa)

Tổngcục Hải quan nhận được Cônẹ văn số 86- 2015/TN /HQ của Công ty cổ phần Công NôngNghiệp Tiến Nông về việc chưa nhận được văn bản trả lời Công văn số 32/2015/CV-TGĐ /TN ngày 13/4/2015 của Công ty đề nghị điều chỉnh mã số HS mặthàng phân amoni clorua do Công ty cổ phần Công Nông Nghiệp Tiến Nông nhập khẩu.

Vềviệc này, ngày 20/4/2015, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 3513/TCHQ-TXNKtrả lời Công văn số 32/2015/CV-TGĐ/TN ngày 13/4/2015 của Công ty cổ phần CôngNông Nghiệp Tiến Nông về việc phân loại mặt hàng phân bón amoni clorua (gửi kèmbản sao Công văn số 3513/TCHQ-TXNK ngày 20/4/2015). Theo đó, mặt hàng nhập khẩucủa Công ty có kết quả phân tích là amoni clorua thuộc nhóm 28.27 "Clorua,clorua oxit và clorua hydroxit; bromua và oxit bromua; iođua và iođuaoxit", mã số 2827.10.00 " - Amoni clorua".

Tổng cục Hải quan thôngbáo để Công ty cổ phần Công Nông Nghiệp Tiến Nông được biết và liên hệ với đơn vịHải quan nơi đăng ký tờ khai để xử lý cụ thể../.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang