BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------------------

Số: 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD

V/v: hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, trong đó tại Chương II đã quy định về tự đánh giá của trường mầm non.

Để giúp các trường mầm non, nhà trẻ và trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là trường mầm non) triển khai công tác tự đánh giá thuận lợi và hiệu quả, Bộ GDĐT hướng dẫn quy trình và các biểu mẫu phục vụ cho công tác tự đánh giá của trường mầm non như sau:

Phần I

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ

Kiểm định chất lượng trường mầm non được thực hiện theo quy trình sau:

1. Tự đánh giá của trường mầm non.

2. Đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non.

3. Đánh giá ngoài trường mầm non.

4. Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Đây là quá trình nhà trường tự xem xét, kiểm tra, đánh giá trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non được quy định tại Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

>> Xem thêm:  Điều kiện thành lập trường mầm non theo quy định mới năm 2020

Tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tự đánh giá là một quá trình liên tục được thực hiện theo kế hoạch, cần dành nhiều công sức, thời gian, có sự tham gia của các đơn vị và cá nhân trong nhà trường. Tự đánh giá đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra phải dựa trên các thông tin, minh chứng cụ thể, rõ ràng, tin cậy. Báo cáo tự đánh giá phải bao quát đầy đủ nội dung các chỉ số của tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.

Phần II

QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON

I. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Hội đồng tự đánh giá của trường mầm non do hiệu trưởng ra quyết định thành lập, có số lượng thành viên, thành phần, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT .

2. Để triển khai tốt công tác tự đánh giá, chủ tịch hội đồng tự đánh giá cần:

a) Thành lập nhóm thư ký có từ 2 đến 3 người. Nhóm trưởng là một thành viên trong hội đồng tự đánh giá;

b) Thành lập các nhóm công tác, mỗi nhóm có từ 2 đến 4 người. Nhóm công tác thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do chủ tịch hội đồng phân công. Nhóm trưởng là một thành viên trong hội đồng tự đánh giá;

c) Huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường tham gia hoạt động tự đánh giá.

>> Xem thêm:  Thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của trường mầm non tư thục

3. Hội đồng tự đánh giá của trường mầm non làm việc theo nguyên tắc thảo luận để đi đến thống nhất. Mọi quyết định chỉ có giá trị khi ít nhất 2/3 thành viên trong hội đồng nhất trí.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Kế hoạch tự đánh giá (xem Phụ lục II) do chủ tịch hội đồng tự đánh giá phê duyệt gồm các nội dung:

a) Mục đích và phạm vi tự đánh giá;

b) Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên;

c) Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động;

d) Dự kiến các thông tin và minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí;

đ) Xác định thời gian biểu cho từng hoạt động (bao gồm thời gian cần thiết để triển khai tự đánh giá và lịch trình thực hiện các hoạt động cụ thể).

2. Kế hoạch tự đánh giá cần được xây dựng cụ thể, chi tiết và phù hợp với điều kiện của nhà trường. Phải xác định rõ công việc và thời gian hoàn thành, tránh chung chung và hình thức.

III. THU THẬP, XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH CÁC THÔNG TIN, MINH CHỨNG

>> Xem thêm:  Thủ tục thuê đất để mở trường mầm non tư thục được quy định như thế nào ?

1. Trong kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, thông tin và minh chứng được hiểu như sau:

a) Thông tin là những tư liệu được sử dụng để hỗ trợ và minh họa cho các phân tích, giải thích, nhận định, kết luận trong báo cáo tự đánh giá;

b) Minh chứng là những văn bản, hồ sơ, sổ sách, hiện vật đã và đang có của nhà trường gắn với các chỉ số để xác định từng chỉ số đạt hay không đạt yêu cầu. Minh chứng được sử dụng để chứng minh cho các phân tích, giải thích, từ đó đưa ra các nhận định, kết luận trong báo cáo tự đánh giá.

2. Thu thập thông tin và minh chứng

a) Thông tin, minh chứng được thu thập trong hồ sơ lưu trữ của trường mầm non, của các cơ quan có liên quan, hoặc bằng khảo sát, điều tra, phỏng vấn những người có liên quan và quan sát các hoạt động giáo dục trong nhà trường;

b) Thông tin và minh chứng phải có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm tính chính xác;

c) Căn cứ nội hàm (yêu cầu) của từng chỉ số trong các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, cá nhân hoặc nhóm công tác tiến hành thu thập thông tin và minh chứng.

3. Sử dụng và lưu trữ các thông tin, minh chứng

a) Mỗi phân tích, mô tả trong phần Mô tả hiện trạng của báo cáo tự đánh giá đều phải có minh chứng đi kèm. Cần lựa chọn một, hoặc một vài minh chứng phù hợp với từng nội hàm của chỉ số và ghi ký hiệu đã được mã hóa vào sau mỗi phân tích, mô tả, nhận định (cách mã hóa minh chứng theo Phụ lục III);

b) Mỗi minh chứng chỉ cần một bản (kể cả những minh chứng được dùng cho nhiều chỉ số, tiêu chí và tiêu chuẩn), không cần nhân thêm bản để tránh lãng phí. Minh chứng dùng cho nhiều tiêu chí thì mang ký hiệu của tiêu chí được sử dụng lần thứ nhất;

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục ?

c) Cần tập hợp, sắp xếp thông tin, minh chứng trong các hộp (cặp) theo thứ tự mã hóa để dễ tìm kiếm. Những minh chứng đang sử dụng cho công tác quản lý, công tác dạy và học thì lưu trữ, bảo quản tại nơi đang sử dụng nhưng cần có bảng ghi chú cụ thể để tiện lợi trong việc tra cứu, tìm kiếm;

d) Đối với thông tin, minh chứng phức tạp, cồng kềnh (như hệ thống hồ sơ, sổ sách; các văn bản, tài liệu, tư liệu có số lượng lớn và số trang nhiều; các hiện vật,…) nhà trường có thể lập các biểu, bảng tổng hợp, thống kê các dữ liệu, số liệu để thuận tiện cho việc sử dụng.

4. Trong trường hợp không tìm được thông tin, minh chứng cho một chỉ số, tiêu chí nào đó (do chiến tranh, hỏa hoạn, thiên tai hoặc do nhiều năm trước không lưu hồ sơ,...), hội đồng tự đánh giá có thể tìm các cách khác để khẳng định thành quả của nhà trường và làm rõ trong báo cáo tự đánh giá.

IV. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TIÊU CHÍ

Việc đánh giá mức độ đạt được của tiêu chí được thực hiện thông qua Phiếu đánh giá tiêu chí (xem Phụ lục IV). Phiếu đánh giá tiêu chí là tài liệu ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm công tác theo từng tiêu chí và là cơ sở để tổng hợp thành báo cáo tự đánh giá.

1. Viết Phiếu đánh giá tiêu chí

a) Căn cứ vào các thông tin, minh chứng đã được Hội đồng tự đánh giá lựa chọn phù hợp với nội hàm của từng chỉ số trong mỗi tiêu chí, cá nhân hoặc nhóm công tác viết Phiếu đánh giá tiêu chí. Kết quả đánh giá mỗi tiêu chí được thể hiện trong một Phiếu đánh giá tiêu chí;

b) Phiếu đánh giá tiêu chí gồm các nội dung: Mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng và tự đánh giá. Phiếu đánh giá tiêu chí được viết và hoàn thiện theo quy trình sau:

- Cá nhân viết đầy đủ các nội dung theo quy định trong Phiếu đánh giá tiêu chí;

- Các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí được thảo luận trong nhóm công tác để bổ sung và hoàn thiện;

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục và quy trình thành lập trường mầm non tư thục ?

- Hội đồng tự đánh giá xem xét, thảo luận các nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí để bổ sung và hoàn thiện. Cần đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng của từng tiêu chí để xác định chính xác các biện pháp, giải pháp, điều kiện (nhân lực, tài chính), thời gian hoàn thành và tính khả thi…;

- Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng tự đánh giá, cá nhân hoàn thiện Phiếu đánh giá tiêu chí.

2. Đánh giá mức độ đạt được của tiêu chí

a) Việc đánh giá mức độ đạt được của tiêu chí căn cứ vào kết quả các nội dung trong Phiếu đánh giá tiêu chí;

b) Tiêu chí được xác định là đạt khi tất cả các chỉ số của tiêu chí đều đạt. Chỉ số được đánh giá là đạt khi tất cả các nội hàm (yêu cầu) của chỉ số được xác định là đạt.

V. VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả tự đánh giá được trình bày dưới dạng một bản báo cáo theo cấu trúc và hình thức thống nhất quy định tại mục II, Phần III của Hướng dẫn này. Báo cáo tự đánh giá là văn bản phản ánh thực trạng chất lượng của nhà trường, là sự cam kết thực hiện các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Báo cáo tự đánh giá do hiệu trưởng nhà trường phê duyệt sau khi đã được hội đồng tự đánh giá thông qua.

2. Báo cáo tự đánh giá cần mô tả ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và đầy đủ các hoạt động giáo dục liên quan đến toàn bộ các tiêu chí, trong đó chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và các biện pháp cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời hạn hoàn thành.

3. Báo cáo tự đánh giá được trình bày lần lượt theo các tiêu chuẩn. Đối với mỗi tiêu chí cần có đầy đủ các phần: Mô tả hiện trạng; điểm mạnh; điểm yếu; kế hoạch cải tiến chất lượng; tự đánh giá. Nội dung cơ bản của các Phiếu đánh giá tiêu chí (từ mục 1 đến mục 4) đã được hội đồng tự đánh giá chấp thuận được dùng để xây dựng báo cáo tự đánh giá.

4. Kết quả đánh giá từng tiêu chí được tổng hợp vào Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá (xem Phụ lục V).

>> Xem thêm:  Giáo viên mầm non có thể mở nhóm trẻ tại nhà không ?

VI. CÔNG BỐ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Dự thảo báo cáo tự đánh giá được công bố công khai trong thời gian 15 ngày làm việc tại nhà trường để lấy ý kiến góp ý của cán bộ, giáo viên và nhân viên. Hội đồng tự đánh giá thu thập, xử lý các ý kiến thu được để hoàn thiện báo cáo.

2. Nhà trường cần công bố công khai, rộng rãi báo cáo tự đánh giá sau khi đã hoàn thiện. Báo cáo tự đánh giá và các thông tin, minh chứng được lưu trữ đầy đủ, ít nhất là trong một chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục.

Sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá và nếu có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT thì nhà trường đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Nếu chưa đủ điều kiện thì nhà trường phải có văn bản cam kết với cơ quan quản lý trực tiếp về việc phấn đấu nâng cao chất lượng để đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong một thời hạn nhất định và được cơ quan quản lý trực tiếp chấp thuận.

Phần III

NỘI DUNG VÀ CÁCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

I. NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

Nội dung chính của báo cáo tự đánh giá gồm 3 phần: Cơ sở dữ liệu của nhà trường, Tự đánh giá và Phụ lục (xem Phụ lục X).

1. Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG

Phần này cung cấp các thông tin khái quát về nhà trường dưới dạng một bản báo cáo thực trạng với những nội dung chủ yếu sau:

>> Xem thêm:  Thành lập nhóm trẻ, trường mầm non tư thục thì cần điều kiện gì ?

a) Thông tin chung của nhà trường;

b) Cơ sở vật chất, tài chính của nhà trường.

2. Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Phần này mô tả hiện trạng, so sánh, đánh giá, phân tích các hoạt động của nhà trường theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non để chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân, kế hoạch cải tiến chất lượng. Nội dung được trình bày theo cấu trúc sau:

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đây là phần tóm tắt giúp người đọc có cái nhìn tổng thể về nhà trường. Phần Đặt vấn đề cần thể hiện rõ:

- Tình hình chung của nhà trường (thông tin về cơ sở vật chất, tài chính, về công tác quản lý...);

- Mục đích, lý do tự đánh giá;

- Quá trình tự đánh giá và những vấn đề nổi bật trong báo cáo tự đánh giá.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc mở nhóm trẻ ở nhà có cần chứng chỉ quản lý mầm non hay không ? (ngoài việc đã có bằng cao đẳng sư phạm )

Phần này mô tả chi tiết kết quả tự đánh giá của nhà trường theo các tiêu chí. Cần dựa vào các chỉ số để mô tả và đánh giá các tiêu chí.

Nội dung đánh giá các tiêu chí gồm các mục sau đây:

1. Mô tả hiện trạng

Trong mục Mô tả hiện trạng, cần mô tả, phân tích, đánh giá hiện trạng những việc đã làm được, chưa làm được của nhà trường theo nội hàm của từng chỉ số trong tiêu chí. Việc mô tả và phân tích phải đi kèm với các minh chứng (đã được mã hoá).

2. Điểm mạnh

Nêu những điểm mạnh nổi bật của nhà trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của từng chỉ số trong mỗi tiêu chí. Những điểm mạnh đó phải được khái quát trên cơ sở nội dung của phần Mô tả hiện trạng.

3. Điểm yếu

Nêu những điểm yếu nổi bật của nhà trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của từng chỉ số trong mỗi tiêu chí, đồng thời giải thích rõ nguyên nhân của những điểm yếu đó. Những điểm yếu này phải được khái quát trên cơ sở nội dung của phần Mô tả hiện trạng.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Kế hoạch cải tiến chất lượng phải thể hiện rõ việc phát huy những điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Kế hoạch phải cụ thể và có tính khả thi, tránh chung chung (cần có các giải pháp cụ thể, thời gian hoàn thành và các biện pháp giám sát). Kế hoạch phải thể hiện quyết tâm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

>> Xem thêm:  Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục mà không cần có bằng cấp!

5. Tự đánh giá: Đánh giá tiêu chí đạt hoặc không đạt.

Sau khi tự đánh giá lần lượt từ tiêu chí đầu đến tiêu chí cuối của mỗi tiêu chuẩn, nhà trường phải có những kết luận chung cho mỗi tiêu chuẩn. Kết luận về tiêu chuẩn không quá một trang.

III. KẾT LUẬN

Kết luận được trình bày ngắn gọn nhưng phải nêu đủ những thông tin sau:

- Số lượng và tỉ lệ % các chỉ số đạt và không đạt.

- Số lượng và tỉ lệ % các tiêu chí đạt và không đạt.

- Cấp độ đánh giá mà nhà trường đạt được.

- Các kết luận khác (nếu có).

3. Phần III. PHỤ LỤC

Là phần cuối của báo cáo tự đánh giá, tập hợp toàn bộ các số liệu (các bảng biểu tổng hợp, thống kê; danh mục mã hoá các minh chứng, các hình vẽ, bản đồ...).

>> Xem thêm:  Phụ huynh nộp tiền thuê người nấu ăn ở các trường mầm non công lập là đúng hay sai ?

II. TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

Báo cáo tự đánh giá được trình bày theo quy định tại Phụ lục IX và theo thứ tự sau:

1. Trang bìa chính và trang bìa phụ.

2. Danh sách và chữ ký thành viên hội đồng tự đánh giá.

3. Mục lục.

4. Danh mục các chữ viết tắt (nếu có).

5. Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá của nhà trường.

6. Phần I: Cở sở dữ liệu của nhà trường.

7. Phần II: Tự đánh giá.

8. Phần III: Phụ lục.

>> Xem thêm:  Điều kiện để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục là gì ?

Tự đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục, các trường mầm non xác định rõ vai trò của công tác này và nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên) theo địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trưng – Hà Nội, ĐT: 04.38683361, FAX: 04.38684995, E-mail: phongkdclg dpt@moet.edu.vn để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);

- Các vụ, cục thuộc Bộ (để phối hợp);

- Website của Bộ;

- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ

VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(Đã ký)

Bùi Anh Tuấn

Phụ lục I

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

-----------------------------

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG…………

----------------------

Số:……/QĐ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

….., ngày tháng năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường ……………..

-----------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG .............................

- Căn cứ Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non;

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục mới nhất ?

- Căn cứ Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non;

- Căn cứ…………………………………………………………………….;

- Theo đề nghị của.........................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường ................ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan chủ quản (để b/c);

- Lưu: …

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo Quyết định số....../QĐ… ngày....tháng.....năm 20....)

--------------------------------

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất về mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ?

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Chủ tịch HĐ

2

Phó Chủ tịch HĐ

3

Thư ký HĐ

4

Uỷ viên HĐ

5

Uỷ viên HĐ

Phụ lục II

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG ..................

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

------------------------------

Số:..../KH...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

…, ngày tháng năm 20...

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

TRƯỜNG ………………………………………

1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá

a) Mục đích của tự đánh giá là xác định cấp độ chất lượng giáo dục từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng của nhà trường; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

b) Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Hội đồng tự đánh giá

a) Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số... ngày...tháng....năm.... của Hiệu trưởng Trường ... . Hội đồng gồm có ... thành viên:

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục thành lập và hoạt động đối với trường mầm non tư thục

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Chủ tịch HĐ

2

Phó Chủ tịch HĐ

3

Thư ký HĐ

4

Uỷ viên HĐ

5

Uỷ viên HĐ

b) Chủ tịch hội đồng tự đánh giá đã thành lập nhóm thư ký và các nhóm công tác.

- Nhóm thư ký:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

2

3

- Các nhóm công tác:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

...

3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động

a) Xác định các nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính cần huy động.

b) Xác định thời gian cần được cung cấp các nguồn lực.

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các hoạt động

Các nguồn lực cần được huy động/cung cấp

Thời điểm huy động

Ghi chú

1

1

....

….

….

2

1

....

….

….

3

1

....

….

….

4

1

....

….

….

5

1

....

….

….

4. Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí

(Nên trình bày bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4)

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập

Nơi thu thập

Nhóm công tác chuyên trách, cá nhân thu thập

Thời gian thu thập

Dự kiến chi phí thu thập TT, MC (nếu có)

Ghi chú

5. Thời gian biểu

(Tuỳ theo từng điều kiện cụ thể, mỗi nhà trường có một thời gian biểu để hoàn thành quá trình tự đánh giá. Sau đây là ví dụ minh họa về thời gian biểu thực hiện tự đánh giá trong 14 tuần)

>> Xem thêm:  Cách tính lương của giáo viên mầm non theo chính sách mới ?

Thời gian

Các hoạt động

Tuần 1

- Họp hội đồng tự đánh giá phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng kế hoạch TĐG.

Tuần 2

- Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ tự đánh giá (TĐG) cho cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường;

- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Tuần 3 - 5

- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG;

- Các cá nhân hoặc nhóm công tác thu thập thông tin và minh chứng liên quan đến từng tiêu chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng);

- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;

- Cá nhân hoặc nhóm công tác viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 6

Họp hội đồng TĐG để:

- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được và xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung;

- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí để lấy ý kiến góp ý.

Tuần 7

- Cá nhân hoặc nhóm công tác chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí;

- Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung (nếu cần thiết);

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG.

Tuần 8-9

- Dự thảo báo cáo TĐG;

- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.

Tuần 10-11

- Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa;

- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.

Tuần 12

Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG.

Tuần 13

Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).

Tuần 14

- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG;

- Nộp báo cáo TĐG.

Nơi nhận:

- Cơ quan chủ quản (để b/c);

- Hội đồng TĐG (để th/hiện);

- Lưu: …

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu trường)

Phụ lục III

BẢNG MÃ CÁC THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

--------------------------------------

Mã thông tin và minh chứng (viết tắt là MC) được ký hiệu bằng chuỗi có ít nhất 10 ký tự, bao gồm 1 chữ cái (H), ba dấu chấm (.) và 6 chữ số theo công thức sau: [Hn.a.bc.de].

- H: Hộp (cặp) đựng MC của mỗi tiêu chuẩn có thể được tập hợp trong một số hộp (cặp).

- n: Số thứ tự của hộp (cặp) đựng MC được đánh số từ 1 đến hết (trong trường hợp n ≥ 10 thì chuỗi ký hiệu có 11 ký tự).

- a: Số thứ tự của tiêu chuẩn.

- bc: Số thứ tự của tiêu chí (lưu ý: Từ tiêu chí 1 đến 9, chữ b là số 0).

- de: Số thứ tự của MC theo từng tiêu chí (MC thứ nhất viết 01, thứ 15 viết 15).

Ví dụ:

[H1.1.01.01]: Là MC thứ nhất của Tiêu chí 1 thuộc Tiêu chuẩn 1, được đặt ở Hộp 1;

[H3.2.02.03]: Là MC thứ ba của Tiêu chí 2 thuộc Tiêu chuẩn 2, được đặt ở Hộp 3;

[H9.5.04.01]: Là MC thứ nhất của Tiêu chí 4 thuộc Tiêu chuẩn 5, được đặt ở Hộp 9;

Lưu ý: - Trong trường hợp một nhận định trong phần Mô tả hiện trạng có từ 2 MC trở lên, thì mã MC được đặt liền nhau, cách nhau dấu phẩy […], […],… Ví dụ: Một nhận định của Tiêu chí 2 thuộc Tiêu chuẩn 2 được đặt ở Hộp số 3 có 3 MC được sử dụng, thì sau nhận định đó các MC được viết là: [H3.2.02.01], [H3.2.02.02], [H3.2.02.03].

- Minh chứng dùng cho nhiều tiêu chuẩn, tiêu chí thì mang ký hiệu của tiêu chuẩn, tiêu chí được sử dụng lần thứ nhất.

DANH MỤC MÃ THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG

(Lập bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4)

TT

Mã thông tin,

minh chứng

Tên thông tin, minh chứng

Số, ngày / tháng

ban hành, hoặc thời điểm phỏng vấn, quan sát)

Nơi ban hành hoặc người thực hiện

Ghi chú

Phụ lục IV

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

-----------------------------------------

Trường............................

Nhóm..............................

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Tiêu chuẩn: ............................................................................................................

Tiêu chí: .…..…………………………………………………………………

a)…………………………………………………………………….

b).……………………………………………………………………

c).........................................................................................................

1. Mô tả hiện trạng (mục này phải có mã thông tin, minh chứng kèm theo):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Điểm mạnh:

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
3. Điểm yếu:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Tự đánh giá:

5.1. Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu từng chỉ số của tiêu chí:

Chỉ số a: Đạt (hoặc không đạt)

Chỉ số b: Đạt (hoặc không đạt)

Chỉ số c: Đạt (hoặc không đạt)

5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt (hay không đạt).

Người viết (ký và ghi rõ họ tên): ...............................................

Phụ lục V

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG.........................

BẢNG TỔNG HỢP

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1:…

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

3

2

....

Tiêu chuẩn 2:…

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

3

2

....

Tiêu chuẩn 3:…

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

3

2

....

Tiêu chuẩn 4:…

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

2

Tiêu chuẩn 5:…

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

3

2

....

Tổng số các chỉ số đạt: ........ tỉ lệ %.....................................

Tổng số các tiêu chí đạt: ........ tỉ lệ %....................................

Ghi chú: Đánh dấu X vào cột tương ứng.

Phụ lục VI

MẪU BÌA CHÍNH VÀ BÌA PHỤ CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG...................................

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH

TÊN TỈNH / THÀNH PHỐ - 20…

Phụ lục VII

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

Chủ tịch HĐ

2

Phó Chủ tịch HĐ

3

Thư ký HĐ

4

Uỷ viên HĐ

5

Uỷ viên HĐ

...

Phụ lục VIII

MẪU MỤC LỤC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

--------------------------------------

MỤC LỤC

Trang

Danh sách và chữ ký của các thành viên hội đồng tự đánh giá

i

Mục lục

ii

Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)

iii

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

iv

Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG

1

...

Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

...

Tiêu chuẩn 2

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

...

Tiêu chuẩn 3

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

...

Tiêu chuẩn 4

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chuẩn 5

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

...

III. KẾT LUẬN

Phần III. PHỤ LỤC

Phụ lục IX

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

---------------------------------------

1. Báo cáo tự đánh giá cần ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá. Báo cáo phải được biên tập để thống nhất cách trình bày, cách diễn đạt, dùng từ và không có lỗi chính tả, ngữ pháp. Bản điện tử và bản báo cáo đã in ra giấy phải giống nhau.

2. Báo cáo tự đánh giá được trình bày theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT – BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Báo cáo không quá 70 trang, không kể phần Phụ lục. Đối với các bảng, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ, bản đồ, ảnh minh họa có thể được in trên một mặt giấy trắng hoặc giấy ảnh khổ giấy A3, nhưng nên hạn chế in khổ giấy này (trừ bản đồ).

3. Các trang từ Phần I trở đi của báo cáo phải được đánh số trang ở cuối trang, bên phải.

4. Các bảng, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ, bản đồ, ảnh minh hoạ phải được đánh số thứ tự, để ở phần Phụ lục. Tiêu đề của bảng, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ, bản đồ, ảnh minh hoạ được in nghiêng, không đậm, cỡ chữ 14 của kiểu chữ Times New Roman hệ Unicode. Ví dụ: Bảng 1, Bảng 2,...; Biểu đồ 1, Biểu đồ 2,...; Đồ thị 1, Đồ thị 2,...Hình vẽ 1, Hình vẽ 2,...; Bản đồ 1, Bản đồ 2,...; Ảnh 1, Ảnh 2,...

Nếu có bảng, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ là lề bên trái của trang.

5. Báo cáo được đóng quyển bìa mềm có đầy đủ nội dung hoặc bìa cứng có in nhũ đủ dấu tiếng Việt (không bắt buộc).

Phụ lục X

MẪU BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

----------------------------------

PHẦN I: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên trường (theo quyết định mới nhất):………………………………….

Tên trước đây (nếu có): .............................................................................

Cơ quan chủ quản: .....................................................................................

Tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương

Tên hiệu trưởng

Huyện / quận / thị xã / thành phố

Điện thoại trường

Xã / phường / thị trấn

Fax

Đạt chuẩn quốc gia

Web

Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập)

Số điểm trường (nếu có)

Công lập

Thuộc vùng đặc biệt khó khăn

Tư thục

Trường liên kết với nước ngoài

Dân lập

Loại hình khác (ghi rõ)......

1. Điểm trường (nếu có)

Số

TT

Tên điểm trường

Địa chỉ

Diện tích

Khoảng cách với trường (km)

Tổng số trẻ của điểm trường

Tổng số lớp

Tên cán bộ phụ trách điểm trường

2. Lớp học và trẻ

Số liệu tại thời điểm tự đánh giá:

Tổng số

Chia ra theo nhóm lớp

Số trẻ của trường

Trong đó

- Trẻ nữ

- Trẻ dân tộc thiểu số

Số trẻ mới nhập học

- Trẻ nữ

- Trẻ dân tộc thiểu số

Trẻ thuộc diện chính sách

- Con liệt sĩ

- Con thương binh, bệnh binh

- Hộ nghèo

- Trẻ mồ côi cha hoặc mẹ

- Trẻ mồ côi cả cha, mẹ

- Diện chính sách khác

- Trẻ khuyết tật học hoà nhập

Số liệu của 5 năm gần đây:

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Sĩ số bình quân trẻ trên lớp

Tỷ lệ giáo viên/trẻ

3. Thông tin về nhân sự

Số liệu tại thời điểm tự đánh giá:

Tổng số

Nữ

Chia theo chế độ lao động

Dân tộc thiểu số

Biên chế

Hợp đồng

Tổng số

Nữ

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

Đảng viên

Giáo viên giảng dạy

Phó hiệu trưởng

Nhân viên văn phòng

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên hỗ trợ giáo viên

Nhân viên khác

Tuổi trung bình của giáo viên

Số liệu của 5 năm gần đây:

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Số giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo

Số giáo viên đạt chuẩn đào tạo

Số giáo viên trên chuẩn đào tạo

Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia

Số lượng sáng kiến, kinh nghiệm được cấp có thẩm quyền nghiệm thu

4. Danh sách cán bộ quản lý

Họ và tên

Chức danh, học vị, học hàm

Điện thoại, Email

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng (nếu có nhiều phó hiệu trưởng thì thêm hàng ngang)

Bí thư chi bộ

Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chủ tịch công đoàn

Các tổ trưởng tổ chuyên môn (nếu có nhiều tổ thì thêm hàng ngang)

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI CHÍNH

1. Cơ sở vật chất của trường trong 5 năm gần đây

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Tổng diện tích đất sử dụng (m2)

Số phòng sinh hoạt chung

Số phòng ngủ

Số phòng giáo dục thể chất

Số phòng giáo dục nghệ thuật

Kho chứa thiết bị giáo dục

Diện tích bếp ăn (m­2)

Diện tích kho chứa thực phẩm (m­2)

Diện tích phòng hiệu trưởng (m2)

Số phòng phó hiệu trưởng

Diện tích phòng giáo viên (m­2)

Diện tích Văn phòng (m­2)

Diện tích phòng y tế (m­2)

Diện tích phòng thường trực, bảo vệ (m­2)

Diện tích khu đất làm sân chơi, sân tập (m2)

Số phòng vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

Số phòng vệ sinh cho trẻ

Diện tích khu để xe giáo viên và nhân viên (m2)

Diện tích thư viện (m2)

Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường (cuốn)

Số máy tính dùng cho hệ thống văn phòng và quản lý

Số máy tính dùng phục vụ học tập

Số máy tính được kết nối internet

Các hạng mục và thiết bị khác (nếu có thì thêm cột và ghi cụ thể)

2. Kinh phí của trường trong 5 năm gần đây

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Tổng kinh phí được cấp từ ngân sách Nhà nước

Tổng kinh phí được chi trong năm (đối với trường ngoài công lập)

Tổng kinh phí huy động được từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân,...

Các thông tin khác (nếu có)...

PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1: .............................................................

Mở đầu: Phần này cần viết ngắn gọn, mô tả tóm tắt, phân tích chung về cả tiêu chuẩn (không lặp lại trong phần phân tích các tiêu chí).

Tiêu chí 1: …...........................................

a)……………………………

b)……………………………

c)……………………………

1. Mô tả hiện trạng:

2. Điểm mạnh:

3. Điểm yếu:

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

5. Tự đánh giá: Đạt (hoặc không đạt).

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

(Đánh giá lần lượt cho đến hết các tiêu chí của Tiêu chuẩn 1 theo cấu trúc trên).

Kết luận về Tiêu chuẩn 1: Nêu tóm tắt điểm mạnh nổi bật, những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn; số lượng tiêu chí đạt yêu cầu, số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu. (Không đánh giá tiêu chuẩn đạt hay chưa đạt yêu cầu).

Tiêu chuẩn 2: .............................................................

Mở đầu: Phần này cần viết ngắn gọn, mô tả tóm tắt, phân tích chung về cả tiêu chuẩn (không lặp lại trong phần phân tích các tiêu chí).

Tiêu chí 1: …...........................................

a)…………………………….

b)…………………………….

c)…………………………….

1. Mô tả hiện trạng:

2. Điểm mạnh:

3. Điểm yếu:

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

5. Tự đánh giá: Đạt (hoặc không đạt).

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

(Đánh giá lần lượt cho đến hết các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 theo cấu trúc trên).

Kết luận về Tiêu chuẩn 2: Nêu tóm tắt điểm mạnh nổi bật, những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn; số lượng tiêu chí đạt yêu cầu, số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu. (Không đánh giá tiêu chuẩn đạt hay chưa đạt yêu cầu).

………………..................................................................…………………

........................................................................................................................

(Đánh giá lần lượt cho đến hết các tiêu chuẩn theo cấu trúc trên).

III. KẾT LUẬN

……………, ngày ........ tháng ......... năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------------------

Số: 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD

V/v: hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, trong đó tại Chương II đã quy định về tự đánh giá của trường mầm non.

Để giúp các trường mầm non, nhà trẻ và trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là trường mầm non) triển khai công tác tự đánh giá thuận lợi và hiệu quả, Bộ GDĐT hướng dẫn quy trình và các biểu mẫu phục vụ cho công tác tự đánh giá của trường mầm non như sau:

Phần I

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ

Kiểm định chất lượng trường mầm non được thực hiện theo quy trình sau:

1. Tự đánh giá của trường mầm non.

2. Đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non.

3. Đánh giá ngoài trường mầm non.

4. Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Đây là quá trình nhà trường tự xem xét, kiểm tra, đánh giá trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non được quy định tại Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tự đánh giá là một quá trình liên tục được thực hiện theo kế hoạch, cần dành nhiều công sức, thời gian, có sự tham gia của các đơn vị và cá nhân trong nhà trường. Tự đánh giá đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra phải dựa trên các thông tin, minh chứng cụ thể, rõ ràng, tin cậy. Báo cáo tự đánh giá phải bao quát đầy đủ nội dung các chỉ số của tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.

Phần II

QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON

I. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Hội đồng tự đánh giá của trường mầm non do hiệu trưởng ra quyết định thành lập, có số lượng thành viên, thành phần, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT.

2. Để triển khai tốt công tác tự đánh giá, chủ tịch hội đồng tự đánh giá cần:

a) Thành lập nhóm thư ký có từ 2 đến 3 người. Nhóm trưởng là một thành viên trong hội đồng tự đánh giá;

b) Thành lập các nhóm công tác, mỗi nhóm có từ 2 đến 4 người. Nhóm công tác thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do chủ tịch hội đồng phân công. Nhóm trưởng là một thành viên trong hội đồng tự đánh giá;

c) Huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường tham gia hoạt động tự đánh giá.

3. Hội đồng tự đánh giá của trường mầm non làm việc theo nguyên tắc thảo luận để đi đến thống nhất. Mọi quyết định chỉ có giá trị khi ít nhất 2/3 thành viên trong hội đồng nhất trí.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Kế hoạch tự đánh giá (xem Phụ lục II) do chủ tịch hội đồng tự đánh giá phê duyệt gồm các nội dung:

a) Mục đích và phạm vi tự đánh giá;

b) Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên;

c) Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động;

d) Dự kiến các thông tin và minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí;

đ) Xác định thời gian biểu cho từng hoạt động (bao gồm thời gian cần thiết để triển khai tự đánh giá và lịch trình thực hiện các hoạt động cụ thể).

2. Kế hoạch tự đánh giá cần được xây dựng cụ thể, chi tiết và phù hợp với điều kiện của nhà trường. Phải xác định rõ công việc và thời gian hoàn thành, tránh chung chung và hình thức.

III. THU THẬP, XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH CÁC THÔNG TIN, MINH CHỨNG

1. Trong kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, thông tin và minh chứng được hiểu như sau:

a) Thông tin là những tư liệu được sử dụng để hỗ trợ và minh họa cho các phân tích, giải thích, nhận định, kết luận trong báo cáo tự đánh giá;

b) Minh chứng là những văn bản, hồ sơ, sổ sách, hiện vật đã và đang có của nhà trường gắn với các chỉ số để xác định từng chỉ số đạt hay không đạt yêu cầu. Minh chứng được sử dụng để chứng minh cho các phân tích, giải thích, từ đó đưa ra các nhận định, kết luận trong báo cáo tự đánh giá.

2. Thu thập thông tin và minh chứng

a) Thông tin, minh chứng được thu thập trong hồ sơ lưu trữ của trường mầm non, của các cơ quan có liên quan, hoặc bằng khảo sát, điều tra, phỏng vấn những người có liên quan và quan sát các hoạt động giáo dục trong nhà trường;

b) Thông tin và minh chứng phải có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm tính chính xác;

c) Căn cứ nội hàm (yêu cầu) của từng chỉ số trong các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, cá nhân hoặc nhóm công tác tiến hành thu thập thông tin và minh chứng.

3. Sử dụng và lưu trữ các thông tin, minh chứng

a) Mỗi phân tích, mô tả trong phần Mô tả hiện trạng của báo cáo tự đánh giá đều phải có minh chứng đi kèm. Cần lựa chọn một, hoặc một vài minh chứng phù hợp với từng nội hàm của chỉ số và ghi ký hiệu đã được mã hóa vào sau mỗi phân tích, mô tả, nhận định (cách mã hóa minh chứng theo Phụ lục III);

b) Mỗi minh chứng chỉ cần một bản (kể cả những minh chứng được dùng cho nhiều chỉ số, tiêu chí và tiêu chuẩn), không cần nhân thêm bản để tránh lãng phí. Minh chứng dùng cho nhiều tiêu chí thì mang ký hiệu của tiêu chí được sử dụng lần thứ nhất;

c) Cần tập hợp, sắp xếp thông tin, minh chứng trong các hộp (cặp) theo thứ tự mã hóa để dễ tìm kiếm. Những minh chứng đang sử dụng cho công tác quản lý, công tác dạy và học thì lưu trữ, bảo quản tại nơi đang sử dụng nhưng cần có bảng ghi chú cụ thể để tiện lợi trong việc tra cứu, tìm kiếm;

d) Đối với thông tin, minh chứng phức tạp, cồng kềnh (như hệ thống hồ sơ, sổ sách; các văn bản, tài liệu, tư liệu có số lượng lớn và số trang nhiều; các hiện vật,…) nhà trường có thể lập các biểu, bảng tổng hợp, thống kê các dữ liệu, số liệu để thuận tiện cho việc sử dụng.

4. Trong trường hợp không tìm được thông tin, minh chứng cho một chỉ số, tiêu chí nào đó (do chiến tranh, hỏa hoạn, thiên tai hoặc do nhiều năm trước không lưu hồ sơ,...), hội đồng tự đánh giá có thể tìm các cách khác để khẳng định thành quả của nhà trường và làm rõ trong báo cáo tự đánh giá.

IV. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TIÊU CHÍ

Việc đánh giá mức độ đạt được của tiêu chí được thực hiện thông qua Phiếu đánh giá tiêu chí (xem Phụ lục IV). Phiếu đánh giá tiêu chí là tài liệu ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm công tác theo từng tiêu chí và là cơ sở để tổng hợp thành báo cáo tự đánh giá.

1. Viết Phiếu đánh giá tiêu chí

a) Căn cứ vào các thông tin, minh chứng đã được Hội đồng tự đánh giá lựa chọn phù hợp với nội hàm của từng chỉ số trong mỗi tiêu chí, cá nhân hoặc nhóm công tác viết Phiếu đánh giá tiêu chí. Kết quả đánh giá mỗi tiêu chí được thể hiện trong một Phiếu đánh giá tiêu chí;

b) Phiếu đánh giá tiêu chí gồm các nội dung: Mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng và tự đánh giá. Phiếu đánh giá tiêu chí được viết và hoàn thiện theo quy trình sau:

- Cá nhân viết đầy đủ các nội dung theo quy định trong Phiếu đánh giá tiêu chí;

- Các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí được thảo luận trong nhóm công tác để bổ sung và hoàn thiện;

- Hội đồng tự đánh giá xem xét, thảo luận các nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí để bổ sung và hoàn thiện. Cần đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng của từng tiêu chí để xác định chính xác các biện pháp, giải pháp, điều kiện (nhân lực, tài chính), thời gian hoàn thành và tính khả thi…;

- Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng tự đánh giá, cá nhân hoàn thiện Phiếu đánh giá tiêu chí.

2. Đánh giá mức độ đạt được của tiêu chí

a) Việc đánh giá mức độ đạt được của tiêu chí căn cứ vào kết quả các nội dung trong Phiếu đánh giá tiêu chí;

b) Tiêu chí được xác định là đạt khi tất cả các chỉ số của tiêu chí đều đạt. Chỉ số được đánh giá là đạt khi tất cả các nội hàm (yêu cầu) của chỉ số được xác định là đạt.

V. VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả tự đánh giá được trình bày dưới dạng một bản báo cáo theo cấu trúc và hình thức thống nhất quy định tại mục II, Phần III của Hướng dẫn này. Báo cáo tự đánh giá là văn bản phản ánh thực trạng chất lượng của nhà trường, là sự cam kết thực hiện các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Báo cáo tự đánh giá do hiệu trưởng nhà trường phê duyệt sau khi đã được hội đồng tự đánh giá thông qua.

2. Báo cáo tự đánh giá cần mô tả ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và đầy đủ các hoạt động giáo dục liên quan đến toàn bộ các tiêu chí, trong đó chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và các biện pháp cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời hạn hoàn thành.

3. Báo cáo tự đánh giá được trình bày lần lượt theo các tiêu chuẩn. Đối với mỗi tiêu chí cần có đầy đủ các phần: Mô tả hiện trạng; điểm mạnh; điểm yếu; kế hoạch cải tiến chất lượng; tự đánh giá. Nội dung cơ bản của các Phiếu đánh giá tiêu chí (từ mục 1 đến mục 4) đã được hội đồng tự đánh giá chấp thuận được dùng để xây dựng báo cáo tự đánh giá.

4. Kết quả đánh giá từng tiêu chí được tổng hợp vào Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá (xem Phụ lục V).

VI. CÔNG BỐ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Dự thảo báo cáo tự đánh giá được công bố công khai trong thời gian 15 ngày làm việc tại nhà trường để lấy ý kiến góp ý của cán bộ, giáo viên và nhân viên. Hội đồng tự đánh giá thu thập, xử lý các ý kiến thu được để hoàn thiện báo cáo.

2. Nhà trường cần công bố công khai, rộng rãi báo cáo tự đánh giá sau khi đã hoàn thiện. Báo cáo tự đánh giá và các thông tin, minh chứng được lưu trữ đầy đủ, ít nhất là trong một chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục.

Sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá và nếu có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT thì nhà trường đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Nếu chưa đủ điều kiện thì nhà trường phải có văn bản cam kết với cơ quan quản lý trực tiếp về việc phấn đấu nâng cao chất lượng để đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong một thời hạn nhất định và được cơ quan quản lý trực tiếp chấp thuận.

Phần III

NỘI DUNG VÀ CÁCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

I. NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

Nội dung chính của báo cáo tự đánh giá gồm 3 phần: Cơ sở dữ liệu của nhà trường, Tự đánh giá và Phụ lục (xem Phụ lục X).

1. Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG

Phần này cung cấp các thông tin khái quát về nhà trường dưới dạng một bản báo cáo thực trạng với những nội dung chủ yếu sau:

a) Thông tin chung của nhà trường;

b) Cơ sở vật chất, tài chính của nhà trường.

2. Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Phần này mô tả hiện trạng, so sánh, đánh giá, phân tích các hoạt động của nhà trường theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non để chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân, kế hoạch cải tiến chất lượng. Nội dung được trình bày theo cấu trúc sau:

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đây là phần tóm tắt giúp người đọc có cái nhìn tổng thể về nhà trường. Phần Đặt vấn đề cần thể hiện rõ:

- Tình hình chung của nhà trường (thông tin về cơ sở vật chất, tài chính, về công tác quản lý...);

- Mục đích, lý do tự đánh giá;

- Quá trình tự đánh giá và những vấn đề nổi bật trong báo cáo tự đánh giá.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Phần này mô tả chi tiết kết quả tự đánh giá của nhà trường theo các tiêu chí. Cần dựa vào các chỉ số để mô tả và đánh giá các tiêu chí.

Nội dung đánh giá các tiêu chí gồm các mục sau đây:

1. Mô tả hiện trạng

Trong mục Mô tả hiện trạng, cần mô tả, phân tích, đánh giá hiện trạng những việc đã làm được, chưa làm được của nhà trường theo nội hàm của từng chỉ số trong tiêu chí. Việc mô tả và phân tích phải đi kèm với các minh chứng (đã được mã hoá).

2. Điểm mạnh

Nêu những điểm mạnh nổi bật của nhà trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của từng chỉ số trong mỗi tiêu chí. Những điểm mạnh đó phải được khái quát trên cơ sở nội dung của phần Mô tả hiện trạng.

3. Điểm yếu

Nêu những điểm yếu nổi bật của nhà trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của từng chỉ số trong mỗi tiêu chí, đồng thời giải thích rõ nguyên nhân của những điểm yếu đó. Những điểm yếu này phải được khái quát trên cơ sở nội dung của phần Mô tả hiện trạng.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Kế hoạch cải tiến chất lượng phải thể hiện rõ việc phát huy những điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Kế hoạch phải cụ thể và có tính khả thi, tránh chung chung (cần có các giải pháp cụ thể, thời gian hoàn thành và các biện pháp giám sát). Kế hoạch phải thể hiện quyết tâm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

5. Tự đánh giá: Đánh giá tiêu chí đạt hoặc không đạt.

Sau khi tự đánh giá lần lượt từ tiêu chí đầu đến tiêu chí cuối của mỗi tiêu chuẩn, nhà trường phải có những kết luận chung cho mỗi tiêu chuẩn. Kết luận về tiêu chuẩn không quá một trang.

III. KẾT LUẬN

Kết luận được trình bày ngắn gọn nhưng phải nêu đủ những thông tin sau:

- Số lượng và tỉ lệ % các chỉ số đạt và không đạt.

- Số lượng và tỉ lệ % các tiêu chí đạt và không đạt.

- Cấp độ đánh giá mà nhà trường đạt được.

- Các kết luận khác (nếu có).

3. Phần III. PHỤ LỤC

Là phần cuối của báo cáo tự đánh giá, tập hợp toàn bộ các số liệu (các bảng biểu tổng hợp, thống kê; danh mục mã hoá các minh chứng, các hình vẽ, bản đồ...).

II. TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

Báo cáo tự đánh giá được trình bày theo quy định tại Phụ lục IX và theo thứ tự sau:

1. Trang bìa chính và trang bìa phụ.

2. Danh sách và chữ ký thành viên hội đồng tự đánh giá.

3. Mục lục.

4. Danh mục các chữ viết tắt (nếu có).

5. Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá của nhà trường.

6. Phần I: Cở sở dữ liệu của nhà trường.

7. Phần II: Tự đánh giá.

8. Phần III: Phụ lục.

Tự đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục, các trường mầm non xác định rõ vai trò của công tác này và nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên) theo địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trưng – Hà Nội, ĐT: 04.38683361, FAX: 04.38684995, E-mail: phongkdclg dpt@moet.edu.vn để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);

- Các vụ, cục thuộc Bộ (để phối hợp);

- Website của Bộ;

- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ

VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(Đã ký)

Bùi Anh Tuấn

Phụ lục I

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

-----------------------------

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG…………

----------------------

Số:……/QĐ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

….., ngày tháng năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường ……………..

-----------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG .............................

- Căn cứ Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non;

- Căn cứ Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non;

- Căn cứ…………………………………………………………………….;

- Theo đề nghị của.........................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường ................ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan chủ quản (để b/c);

- Lưu: …

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo Quyết định số....../QĐ… ngày....tháng.....năm 20....)

--------------------------------

TT TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Chủ tịch HĐ

2

Phó Chủ tịch HĐ

3

Thư ký HĐ

4

Uỷ viên HĐ

5

Uỷ viên HĐ

Phụ lục II

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG ..................

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

------------------------------

Số:..../KH...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

…, ngày tháng năm 20...

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

TRƯỜNG ………………………………………

1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá

a) Mục đích của tự đánh giá là xác định cấp độ chất lượng giáo dục từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng của nhà trường; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

b) Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Hội đồng tự đánh giá

a) Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số... ngày...tháng....năm.... của Hiệu trưởng Trường ... . Hội đồng gồm có ... thành viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Chủ tịch HĐ

2

Phó Chủ tịch HĐ

3

Thư ký HĐ

4

Uỷ viên HĐ

5

Uỷ viên HĐ

b) Chủ tịch hội đồng tự đánh giá đã thành lập nhóm thư ký và các nhóm công tác.

- Nhóm thư ký:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

2

3

- Các nhóm công tác:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

...

3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động

a) Xác định các nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính cần huy động.

b) Xác định thời gian cần được cung cấp các nguồn lực.

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các hoạt động

Các nguồn lực cần được huy động/cung cấp

Thời điểm huy động

Ghi chú

1

1

....

….

….

2

1

....

….

….

3

1

....

….

….

4

1

....

….

….

5

1

....

….

….

4. Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí

(Nên trình bày bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4)

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập

Nơi thu thập

Nhóm công tác chuyên trách, cá nhân thu thập

Thời gian thu thập

Dự kiến chi phí thu thập TT, MC (nếu có)

Ghi chú

5. Thời gian biểu

(Tuỳ theo từng điều kiện cụ thể, mỗi nhà trường có một thời gian biểu để hoàn thành quá trình tự đánh giá. Sau đây là ví dụ minh họa về thời gian biểu thực hiện tự đánh giá trong 14 tuần)

Thời gian

Các hoạt động

Tuần 1

- Họp hội đồng tự đánh giá phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng kế hoạch TĐG.

Tuần 2

- Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ tự đánh giá (TĐG) cho cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường;

- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Tuần 3 - 5

- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG;

- Các cá nhân hoặc nhóm công tác thu thập thông tin và minh chứng liên quan đến từng tiêu chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng);

- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;

- Cá nhân hoặc nhóm công tác viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 6

Họp hội đồng TĐG để:

- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được và xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung;

- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí để lấy ý kiến góp ý.

Tuần 7

- Cá nhân hoặc nhóm công tác chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí;

- Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung (nếu cần thiết);

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG.

Tuần 8-9

- Dự thảo báo cáo TĐG;

- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.

Tuần 10-11

- Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa;

- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.

Tuần 12

Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG.

Tuần 13

Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).

Tuần 14

- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG;

- Nộp báo cáo TĐG.

Nơi nhận:

- Cơ quan chủ quản (để b/c);

- Hội đồng TĐG (để th/hiện);

- Lưu: …

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu trường)

Phụ lục III

BẢNG MÃ CÁC THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

--------------------------------------

Mã thông tin và minh chứng (viết tắt là MC) được ký hiệu bằng chuỗi có ít nhất 10 ký tự, bao gồm 1 chữ cái (H), ba dấu chấm (.) và 6 chữ số theo công thức sau: [Hn.a.bc.de].

- H: Hộp (cặp) đựng MC của mỗi tiêu chuẩn có thể được tập hợp trong một số hộp (cặp).

- n: Số thứ tự của hộp (cặp) đựng MC được đánh số từ 1 đến hết (trong trường hợp n ≥ 10 thì chuỗi ký hiệu có 11 ký tự).

- a: Số thứ tự của tiêu chuẩn.

- bc: Số thứ tự của tiêu chí (lưu ý: Từ tiêu chí 1 đến 9, chữ b là số 0).

- de: Số thứ tự của MC theo từng tiêu chí (MC thứ nhất viết 01, thứ 15 viết 15).

Ví dụ:

[H1.1.01.01]: Là MC thứ nhất của Tiêu chí 1 thuộc Tiêu chuẩn 1, được đặt ở Hộp 1;

[H3.2.02.03]: Là MC thứ ba của Tiêu chí 2 thuộc Tiêu chuẩn 2, được đặt ở Hộp 3;

[H9.5.04.01]: Là MC thứ nhất của Tiêu chí 4 thuộc Tiêu chuẩn 5, được đặt ở Hộp 9;

Lưu ý: - Trong trường hợp một nhận định trong phần Mô tả hiện trạng có từ 2 MC trở lên, thì mã MC được đặt liền nhau, cách nhau dấu phẩy […], […],… Ví dụ: Một nhận định của Tiêu chí 2 thuộc Tiêu chuẩn 2 được đặt ở Hộp số 3 có 3 MC được sử dụng, thì sau nhận định đó các MC được viết là: [H3.2.02.01], [H3.2.02.02], [H3.2.02.03].

- Minh chứng dùng cho nhiều tiêu chuẩn, tiêu chí thì mang ký hiệu của tiêu chuẩn, tiêu chí được sử dụng lần thứ nhất.


DANH MỤC MÃ THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG

(Lập bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4)

TT

Mã thông tin,

minh chứng

Tên thông tin, minh chứng

Số, ngày / tháng

ban hành, hoặc thời điểm phỏng vấn, quan sát)

Nơi ban hành hoặc người thực hiện

Ghi chú

Phụ lục IV

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

-----------------------------------------

Trường............................

Nhóm..............................

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Tiêu chuẩn: ............................................................................................................

Tiêu chí: .…..…………………………………………………………………

a)…………………………………………………………………….

b).……………………………………………………………………

c).........................................................................................................

1. Mô tả hiện trạng (mục này phải có mã thông tin, minh chứng kèm theo):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Điểm mạnh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................3. Điểm yếu:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Tự đánh giá:

5.1. Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu từng chỉ số của tiêu chí:

Chỉ số a: Đạt (hoặc không đạt)

Chỉ số b: Đạt (hoặc không đạt)

Chỉ số c: Đạt (hoặc không đạt)

5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt (hay không đạt).

Người viết (ký và ghi rõ họ tên): ...............................................

Phụ lục V

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG.........................

BẢNG TỔNG HỢP

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1:…

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

3

2

....

Tiêu chuẩn 2:…

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

3

2

....

Tiêu chuẩn 3:…

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

3

2

....

Tiêu chuẩn 4:…

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

2

Tiêu chuẩn 5:…

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

3

2

....

Tổng số các chỉ số đạt: ........ tỉ lệ %.....................................

Tổng số các tiêu chí đạt: ........ tỉ lệ %....................................

Ghi chú: Đánh dấu X vào cột tương ứng.

Phụ lục VI

MẪU BÌA CHÍNH VÀ BÌA PHỤ CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG...................................


BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

TÊN TỈNH / THÀNH PHỐ - 20…

Phụ lục VII

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

Chủ tịch HĐ

2

Phó Chủ tịch HĐ

3

Thư ký HĐ

4

Uỷ viên HĐ

5

Uỷ viên HĐ

...

Phụ lục VIII

MẪU MỤC LỤC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

--------------------------------------

MỤC LỤC

Trang

Danh sách và chữ ký của các thành viên hội đồng tự đánh giá

i

Mục lục

ii

Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)

iii

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

iv

Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG

1

...

Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

...

Tiêu chuẩn 2

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

...

Tiêu chuẩn 3

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

...

Tiêu chuẩn 4

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chuẩn 5

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

...

III. KẾT LUẬN

Phần III. PHỤ LỤC

Phụ lục IX

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

---------------------------------------

1. Báo cáo tự đánh giá cần ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá. Báo cáo phải được biên tập để thống nhất cách trình bày, cách diễn đạt, dùng từ và không có lỗi chính tả, ngữ pháp. Bản điện tử và bản báo cáo đã in ra giấy phải giống nhau.

2. Báo cáo tự đánh giá được trình bày theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT – BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Báo cáo không quá 70 trang, không kể phần Phụ lục. Đối với các bảng, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ, bản đồ, ảnh minh họa có thể được in trên một mặt giấy trắng hoặc giấy ảnh khổ giấy A3, nhưng nên hạn chế in khổ giấy này (trừ bản đồ).

3. Các trang từ Phần I trở đi của báo cáo phải được đánh số trang ở cuối trang, bên phải.

4. Các bảng, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ, bản đồ, ảnh minh hoạ phải được đánh số thứ tự, để ở phần Phụ lục. Tiêu đề của bảng, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ, bản đồ, ảnh minh hoạ được in nghiêng, không đậm, cỡ chữ 14 của kiểu chữ Times New Roman hệ Unicode. Ví dụ: Bảng 1, Bảng 2,...; Biểu đồ 1, Biểu đồ 2,...; Đồ thị 1, Đồ thị 2,...Hình vẽ 1, Hình vẽ 2,...; Bản đồ 1, Bản đồ 2,...; Ảnh 1, Ảnh 2,...

Nếu có bảng, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ là lề bên trái của trang.

5. Báo cáo được đóng quyển bìa mềm có đầy đủ nội dung hoặc bìa cứng có in nhũ đủ dấu tiếng Việt (không bắt buộc).

Phụ lục X

MẪU BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)

----------------------------------

PHẦN I: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên trường (theo quyết định mới nhất):………………………………….

Tên trước đây (nếu có): .............................................................................

Cơ quan chủ quản: .....................................................................................

Tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương

Tên hiệu trưởng

Huyện / quận / thị xã / thành phố

Điện thoại trường

Xã / phường / thị trấn

Fax

Đạt chuẩn quốc gia

Web

Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập)

Số điểm trường (nếu có)

Công lập

Thuộc vùng đặc biệt khó khăn

Tư thục

Trường liên kết với nước ngoài

Dân lập

Loại hình khác (ghi rõ)......

1. Điểm trường (nếu có)

Số

TT

Tên điểm trường

Địa chỉ

Diện tích

Khoảng cách với trường (km)

Tổng số trẻ của điểm trường

Tổng số lớp

Tên cán bộ phụ trách điểm trường

2. Lớp học và trẻ

Số liệu tại thời điểm tự đánh giá:

Tổng số

Chia ra theo nhóm lớp

Số trẻ của trường

Trong đó

- Trẻ nữ

- Trẻ dân tộc thiểu số

Số trẻ mới nhập học

- Trẻ nữ

- Trẻ dân tộc thiểu số

Trẻ thuộc diện chính sách

- Con liệt sĩ

- Con thương binh, bệnh binh

- Hộ nghèo

- Trẻ mồ côi cha hoặc mẹ

- Trẻ mồ côi cả cha, mẹ

- Diện chính sách khác

- Trẻ khuyết tật học hoà nhập

Số liệu của 5 năm gần đây:

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Sĩ số bình quân trẻ trên lớp

Tỷ lệ giáo viên/trẻ

3. Thông tin về nhân sự

Số liệu tại thời điểm tự đánh giá:

Tổng số

Nữ

Chia theo chế độ lao động

Dân tộc thiểu số

Biên chế

Hợp đồng

Tổng số

Nữ

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

Đảng viên

Giáo viên giảng dạy

Phó hiệu trưởng

Nhân viên văn phòng

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên hỗ trợ giáo viên

Nhân viên khác

Tuổi trung bình của giáo viên

Số liệu của 5 năm gần đây:

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Số giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo

Số giáo viên đạt chuẩn đào tạo

Số giáo viên trên chuẩn đào tạo

Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia

Số lượng sáng kiến, kinh nghiệm được cấp có thẩm quyền nghiệm thu

4. Danh sách cán bộ quản lý

Họ và tên

Chức danh, học vị, học hàm

Điện thoại, Email

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng (nếu có nhiều phó hiệu trưởng thì thêm hàng ngang)

Bí thư chi bộ

Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chủ tịch công đoàn

Các tổ trưởng tổ chuyên môn (nếu có nhiều tổ thì thêm hàng ngang)

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI CHÍNH

1. Cơ sở vật chất của trường trong 5 năm gần đây

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Tổng diện tích đất sử dụng (m2)

Số phòng sinh hoạt chung

Số phòng ngủ

Số phòng giáo dục thể chất

Số phòng giáo dục nghệ thuật

Kho chứa thiết bị giáo dục

Diện tích bếp ăn (m­2)

Diện tích kho chứa thực phẩm (m­2)

Diện tích phòng hiệu trưởng (m2)

Số phòng phó hiệu trưởng

Diện tích phòng giáo viên (m­2)

Diện tích Văn phòng (m­2)

Diện tích phòng y tế (m­2)

Diện tích phòng thường trực, bảo vệ (m­2)

Diện tích khu đất làm sân chơi, sân tập (m2)

Số phòng vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

Số phòng vệ sinh cho trẻ

Diện tích khu để xe giáo viên và nhân viên (m2)

Diện tích thư viện (m2)

Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường (cuốn)

Số máy tính dùng cho hệ thống văn phòng và quản lý

Số máy tính dùng phục vụ học tập

Số máy tính được kết nối internet

Các hạng mục và thiết bị khác (nếu có thì thêm cột và ghi cụ thể)

2. Kinh phí của trường trong 5 năm gần đây

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Tổng kinh phí được cấp từ ngân sách Nhà nước

Tổng kinh phí được chi trong năm (đối với trường ngoài công lập)

Tổng kinh phí huy động được từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân,...

Các thông tin khác (nếu có)...

PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1: .............................................................

Mở đầu: Phần này cần viết ngắn gọn, mô tả tóm tắt, phân tích chung về cả tiêu chuẩn (không lặp lại trong phần phân tích các tiêu chí).

Tiêu chí 1: …...........................................

a)……………………………

b)……………………………

c)……………………………

1. Mô tả hiện trạng:

2. Điểm mạnh:

3. Điểm yếu:

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

5. Tự đánh giá: Đạt (hoặc không đạt).

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

(Đánh giá lần lượt cho đến hết các tiêu chí của Tiêu chuẩn 1 theo cấu trúc trên).

Kết luận về Tiêu chuẩn 1: Nêu tóm tắt điểm mạnh nổi bật, những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn; số lượng tiêu chí đạt yêu cầu, số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu. (Không đánh giá tiêu chuẩn đạt hay chưa đạt yêu cầu).

Tiêu chuẩn 2: .............................................................

Mở đầu: Phần này cần viết ngắn gọn, mô tả tóm tắt, phân tích chung về cả tiêu chuẩn (không lặp lại trong phần phân tích các tiêu chí).

Tiêu chí 1: …...........................................

a)…………………………….

b)…………………………….

c)…………………………….

1. Mô tả hiện trạng:

2. Điểm mạnh:

3. Điểm yếu:

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

5. Tự đánh giá: Đạt (hoặc không đạt).

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

(Đánh giá lần lượt cho đến hết các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 theo cấu trúc trên).

Kết luận về Tiêu chuẩn 2: Nêu tóm tắt điểm mạnh nổi bật, những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn; số lượng tiêu chí đạt yêu cầu, số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu. (Không đánh giá tiêu chuẩn đạt hay chưa đạt yêu cầu).

………………..................................................................…………………

........................................................................................................................

(Đánh giá lần lượt cho đến hết các tiêu chuẩn theo cấu trúc trên).

III. KẾT LUẬN

……………, ngày ........ tháng ......... năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)