TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------
V/v: Đề nghị điều chỉnh định mức hàng gia công
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.
Trả lời công văn số 1204/HQBP-NV ngày 6/6/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc đề nghị điều chỉnh định mức hàng gia công, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
1. Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số 117/2011/TT-BTC : việc điều chỉnh định mức phải được thực hiện trước khixuất khẩu sản phẩm. Do vậy, đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước cho phép điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm là không có cơ sở để xem xét.
2. Hồ sơ kiểm tra định mức kèm theo còn một số nội dung chưa phù hợp:
Ví dụ, đối với mã SP2 (hợp đồng gia công số 01/SW-SW /2013): vải đã nhuộm thành phẩm 95% cotton 5% spendex với nguyên liệu đưa vào gia công là sợi dệt vải 100% cotton và sợi dệt vải Spendex. Chi cục Hải quan Chơn Thành (Cục Hải quan tỉnh Bình Phước) kiểm tra thực tế và kết luận định mức sử dụng cho 0.95 kg thành phẩm xuất khẩu với tỷ lệ hao hụt là 14.1%. Nếu tính cho 1 kg thành phẩm xuất khẩu thì tỷ lệ hao hụt là 14.8% (phù hợp với định mức sử dụng và tỷ lệ hao hụt như doanh nghiệp đã thông báo lúc trước thời điểm đề nghị điều chỉnh). Ngoài ra, các số liệu về định mức sử dụng không thể hiện rõ đơn vị tính là kg hay m2.
Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (03b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính