BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/TCT-KK
V/v kê khai, khấu trừ thuế GTGT 2%.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Trả lời công văn số 1738/CT-KK &KTT của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kêkhai, khấu trừ thuế GTGT 2%, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, Khoản 1e, Điều 10; Điều 24Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính;

Công văn số 17848/BTC-TCT ngày29/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăngtheo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ;

Công văn số 7335/BTC-CST ngày01/6/2012 của Bộ Tài chính về việc thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế GTGTtheo tỷ lệ % đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh.

Trường hợp doanh nghiệp nội tỉnh cóhoạt động lắp đặt, xây dựng công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bảnbằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa bàn thành phố/huyện khác địa bàndoanh nghiệp đóng trụ sở chính, KBNN thành phố huyện (nơi doanh nghiệp có hoạtđộng lắp đặt, xây dựng công trình) đã thực hiện khấu trừ 2% thuế GTGT thì doanhnghiệp kê khai Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước tại bảng kê mẫu số01-5/GTGT và đưa lên chỉ tiêu 39 (tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinhdoanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) trên tờ khai thuế GTGTmẫu 01/GTGT để thực hiện bù trừ với số thuế GTGT phải nộp ở trụ sở chính.

Tổng cục Thuế thông báo để các CụcThuế biết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ CS; PC (TCT);
- Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường