BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 18740/CT-TTr ngày 24/11/2006 của Cục thuế Thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 12, Mục I, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

« 12 - Đối với dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ môi giới, ủy thác xuất nhập khẩu và dịch vụ khác hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng, giá tính thuế là tiền công hoặc tiền hoa hồng được hưởng chưa có thuế GTGT. »

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thực hiện thu hộ tiền bản quyền cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm và được hưởng hoa hồng ủy thác do bên tác giả, chủ sở hữu tác phẩm trích lại thì doanh thu chịu thuế GTGT của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là tiền hoa hồng ủy thác do bên tác giả, chủ sở hữu tác phẩm trích lại cho Trung tâm. Trung tâm phải lập hóa đơn GTGT cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm khi cung cấp dịch vụ nhận ủy thác hưởng hoa hồng này.

Khi nhận tiền từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm âm nhạc, Trung tâm lập phiếu thu tiền; khi trả tiền cho tác giả, Trung tâm lập phiếu chi tiền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Cục thuế TP. HCM
- Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam
- Vụ PC
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương