TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7892/CT-TTHT
V/v: khấu trừ thuế nhà thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại Đại Phú
Địa chỉ: D2/1 đường 1B, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân,Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300883490

Trả lời văn bản số 0110/ĐP-2012 ngày01/10/2012 của Công ty về khấu trừ thuế nhà thầu, Cục thuế TP có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế ápdụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thunhập tại Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

- Căn cứ công văn số 3947/TCT-CS ngày 25/9/2009của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc lập hóa đơn GTGT đối với việc thu hộ cácHãng giao nhận kho vận và chuyển phát nước ngoài:

“ Trường hợp Hãng giao nhậnkho vận, chuyển phát nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thông qua Đại lý, khiĐại lý đứng ra thu hộ doanh thu cho Hãng nước ngoài thì Đại lý thực hiện xuấthoá đơn cho khách hàng như sau:

- Đại lý ghi rõ trên hoá đơnlà tiền thu hộ Hãng nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toáncho Hãng nước ngoài (không bao gồm thuế GTGT), dòng thuế suất thuế GTGT khôngghi và gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT Đại lý khấu trừ nộp thayHãng nước ngoài …

Trường hợp hoạt động giaonhận kho vận bao gồm cước vận tải quốc tế: việc lập hoá đơn được thực hiện nhưhướng dẫn nêu trên đối với hai loại khách hàng, trên hoá đơn ghi rõ giá trịdịch vụ thu hộ chịu thuế GTGT và giá trị dịch vụ thu hộ chịu thuế GTGT (cướcvận tải quốc tế) với thuế suất 0%.

Khách hàng được sử dụng hoáđơn do Đại lý thu hộ Hãng nước ngoài xuất để khấu trừ thuế GTGT đầu vào theoquy định, kể cả những hoá đơn xuất từ ngày 1/1/2009.”

Trường hợp Công ty cổ phầnHải Minh là đại lý tại Việt Nam của Hãng giaonhận, kho vận nước ngoài (Công ty Samudera) có phát sinh khoản thu hộ, chi hộ dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế cho nhà thầu nước ngoài thì Công ty cổ phần Hải Minh thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàngtheo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 3947/TCT-CS nêu trên. Công tyđược sử dụng hóa đơn GTGT này để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quyđịnh.

Cục Thuế TP thôngbáo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- P
hòng PC
- Phòng KT1
- Lưu: HC, TTHT
2275_238579 (03/10/2012)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga