BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7894/TCHQ-GSQL
V/v tiếp nhận quà tặng từ Ngân hàng công thương Trung Quốc (ICBC)

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009

Kính gửi:

Chi nhánh Ngân hàng công thương Trung Quốc ICBC tại Hà Nội
(địa chỉ: Phòng 0105 - 0106 tầng 1 và Phòng 0307-0311 tầng 3 Trung tâm thương mại Daeha, 360 Kim Mã, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội)

Trảlời công văn không số đề ngày 17/12/2009 của Chi nhánh Ngân hàng công thươngTrung Quốc ICBC tại Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1)Đối với mặt hàng nhập khẩu làm quà tặng là lịch để bàn thuộc Danh mục hàng nhậpkhẩu có điều kiện phải xin giấy phép nhập khẩu của cơ quan Nhà nước có thẩmquyền tại Việt Nam là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (căn cứ Danh mục V - Phụlục số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính Phủ).

2)Về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu là quà biếu, tặng thực hiện theo quyđịnh tại điểm b, khoản 4, Điều 104 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu.

Hồsơ xét miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 105 Thông tư số79/2009/TT-BTC nêu trên.

3)Về thủ tục nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 71, Điều 73, Phần IIIThông tư số 79/2009/TT-BTC dẫn trên, đề nghị Chi nhánh ICBC tại Hà Nội liên hệtrực tiếp với Chi. cục Hải quan cửa khẩu (nơi làm thủ tục nhập khẩu) để đượchướng dẫn giải quyết thủ tục nhập khẩu cụ thể.

Tổngcục Hải quan trả lời để Chi nhánh Ngân hàng công thương Trung Quốc ICBC tại HàNội được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc