VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7895/VPCP-KTTH
V/v phân bổ kinh phí bổ sung năm 2010 thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

 

Xét đề nghị củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3310/BNN-TCCB ngày 12 tháng10 năm 2010 về việc phân bổ kinh phí bổ sung năm 2010 để thực hiện Quyết địnhsố 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép điềuchuyển số kinh phí 8 tỷ đồng (tám tỷ đồng) thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cholao động nông thôn đến năm 2020” đã phân bổ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướngChính phủ sang phân bổ bổ sung cho hai tỉnh: Thanh Hóa (5 tỷ), Bến Tre (3 tỷ) đểthực hiện thí điểm cấp thẻ học nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn như đềnghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3310/BNN-TCCB ngày 12 tháng 10 năm 2010 nêu trên. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sungthực hiện theo quy định hiện hành.

2. Giao các Bộ:Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xãhội và các tỉnh: Thanh Hóa, Bến Tre triển khai thực hiện.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan và các địa phương biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KGVX, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng