BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7898/BCT-XNK
V/v nhập khẩu dầu, mỡ bôi trơn phục vụ sản xuất dây khóa kéo

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH YKK Việt Nam
(104 - 106 - 108, KCN Amata, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 120713/CV /YKKngày 12 tháng 7 năm 2013, công văn tháng 8 năm 2013 (đến Bộ Công Thương ngày 08tháng 8 năm 2013) và công văn ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Công ty TNHH YKKViệt Nam về việc nhập khẩu dầu, mỡ bôi trơn phục vụ sản xuất;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số47221000910 của Công ty do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai cấp;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhậpkhẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy địnhtại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Công ty TNHH YKKViệt Nam được nhập khẩu dầu, mỡ nhờn (mã HS 27101943, 27101944 và 27101990) đểphục vụ sản xuất dây khóa kéo tại nhà máy của Công ty.

2. Đề nghị Công ty TNHH YKK ViệtNam làm thủ tục nhập khẩu dầu, mỡ bôi trơn nêu trên trực tiếp tại cơ quan Hảiquan và chỉ sử dụng dầu, mỡ bôi trơn này để phục vụ sản xuất sản phẩm tại nhàmáy của Công ty, không nhượng bán kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụng vào mụcđích khác.

Bộ Công Thương thông báo để Công tybiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục HQ tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh