BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 79/BXD-HĐXD
V/v: áp dụng chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục phục vụ Ngoại giao đoàn.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 386-CV/CPV-QLDA ngày14/4/2009 của Cục phục vụ Ngoại giao đoàn đề nghị hướng dẫn áp dụng chỉ địnhthầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 16/02/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số229/TTg-KTN về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách.Theo đó, Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnhthành phố trực thuộc Trung ương xem xét quyết định việc chỉ định thầu các dự áncó mức vốn tối đa không quá 5 tỷ đồng. Theo quy định này thì việc xem xét chỉđịnh thầu không quy định cho giá trị của gói thầu mà quy định mức vốn tối đacho dự án. Do vậy, đối với các gói thầu có giá trị dưới 5 tỷ đồng thuộc cáccông trình của Cục nêu trên không thuộc đối tượng điều chỉnh của mục 1 văn bảnsố 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Cục phục vụNgoại giao đoàn nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện