BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 79/BXD-KHTC
V/v: Đề nghị báo cáo và lập danh mục chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng;
- Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 về việc áp dụng hìnhthức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại văn bản số 1235/BKH-QLĐT ngày 27/02/2009 về việc hướng dẫn lập danhmục dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN Bộ Xây dựng đề nghịcác doanh nghiệp trực thuộc Bộ, báo cáo tình hình và lập danh mục theo hướngdẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1235/BKH-QLĐT.

Đề nghị các đơn vị sớm triển khaithực hiện báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày15/5/2009, để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng