BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 79/BXD-KTXD
V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Lâm Hải

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 14/2011/CT-LH ngày 03/5/2011 của Công ty Cổ phần Xây dựng Lâm Hải về vướng mắctrong quản lý chi phí xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

1. Theo Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình thì:

Chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chứctư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5của Thông tư số 04/2010/TT-BXD tổ chức điều chỉnh đối với những định mức đãđược công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹthuật của công trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mức đãđược công bố quy định tại khoản 1 Điều 16 hoặc vận dụng các định mức xây dựngtương tự đã và đang sử dụng ở công trình khác để áp dụng cho công trình. Chủđầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyênmôn để thực hiện lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức xây dựng nói trên và tổchức tư vấn chịu trách nhiệm về tính hợp lý, chính xác của các định mức đã thựchiện. Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được côngbố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình.

Định mức (mới, điều chỉnh) dùng đểlập đơn giá riêng của gói thầu thực hiện theo phương thức chỉ định thầu sử dụngvốn ngân sách thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét chấp thuậnđể thực hiện. Đối với dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thìChủ đầu tư báo cáo Bộ trưởng Bộ quản lý ngành hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấptỉnh xem xét chấp thuận.

2. Việc quyết toán hợp đồng thựchiện theo các điều khoản đã ký giữa các bên trong hợp đồng và các quy định hiệnhành.

Với nội dung trên, Công ty Cổ phầnXây dựng Lâm Hải tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh