TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/GSQL-GQ1
V/v giấy phép NK phế liệu

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4069/HQHCM-GSQLngày 18/11/2013 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu,Tổng cục Hải quan - Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ công văn số 637/XNK-TMQTngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương, công văn số 37/BTNMT-TCMT ngày 6/1/2014 củaBộ Tài nguyên và Môi trường thì Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệusố 15/STNMT .GXN do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày21/12/2012 trong thời hạn Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày30/8/2007 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Điều 43của Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phếliệu còn hiệu lực. Do vậy, Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số15/STNMT.GXN nêu trên được phép sử dụng để làm thủ tục nhập khẩu phế liệu trongthời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận đó.

2. Về việc theo dõi trừ lùi sốlượng phế liệu được phép nhập khẩu theo giấy xác nhận số 15/STNMT .GXN:

Qua tra cứu dữ liệu tại phần mềmtheo dõi số liệu xuất nhập khẩu thì Công ty TNHH MTV Giấy Sài Gòn Mỹ Xuân đã sửdụng Giấy xác nhận số 15/STNMT .GXN để làm thủ tục nhập khẩu phế liệu tại các tờkhai hải quan sau:

- Tờ khai số 2887 ngày 5/1/2013; số5175 ngày 9/1/2013; số 24783 ngày 28/2/2013 tại Chi cục Hải quan Cảng Sài GònKVI;

- Tờ khai số 270, 271 ngày11/11/2013, số 275, 276 ngày 14/11/2013 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng PhúMỹ Vũng Tàu.

Giấy xác nhận số 15/STNMT .GXN làvăn bản của cơ quan quản lý chuyên ngành xác nhận Công ty TNHH MTV Giấy Sài GònMỹ Xuân đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu đồng thời cho phép Công ty nhập khẩu sốlượng không quá 60.000 tấn/năm và 10.000 tấn/tháng. Hàng hóa nhập khẩu theoGiấy xác nhận số 15/STNMT .GXN thuộc đối tượng quản lý theo hướng dẫn tại côngvăn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12/1/2012, công văn số 1314/TCHQ-GSQL ngày 16/3/2012của Tổng cục Hải quan. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc Chi cục Hảiquan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên của văn bản chophép xuất khẩu, nhập khẩu, có trách nhiệm cấp Phiếu theo dõi trừ lùi cho vănbản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Tp. HồChí Minh kiểm tra, đối chiếu thông tin, chấn chỉnh công tác giám sát quản lýđối với đơn vị làm thủ tục nhập khẩu lần đầu cho Giấy xác nhận số 15/STNMT .GXNdẫn trên mà không cấp Phiếu theo dõi trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩuhàng hóa theo quy định hiện hành, và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (quaCục Giám sát quản lý về Hải quan)./.

(Gửi kèm công văn số 637/XNK-TMQT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương, công văn số 37/BTNMT-TCMT ngày6/1/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải