UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/SGTVT-KH

Lai Châu, ngày 10 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty QLSC đường bộ I;
- Công ty QLSC đường bộ III.

Căn cứ Quyết định số 2525/QĐ-BGTVTngày 28/8/2003 của Bộ GTVT về việc ban hành quy định về thi công công trìnhtrên đường bộ đang khai thác;

Căn cứ vào công văn số 5952/GTVT-VTngày 29/10/2003 của Bộ GTVT, V/v: sử dụng hành lang an toàn đường bộ và mởđường ngang đấu nối với Quốc lộ, Tỉnh lộ.

Công ty QLSC đường bộ I và III làđược Sở GTVT giao nhiệm vụ QLSC toàn bộ hệ thống nền, mặt đường, công trìnhthoát nước và bảo vệ hành lang đường bộ, trên các tuyến đường Quốc lộ và Tỉnhlộ thuộc địa bàn.

Trên các tuyến đường do 2 Công tyquản lý, có nhiều đơn vị, tổ chức cá nhân có nhu cầu mượn và sử dụng hành langđường bộ để thi công các công trình giao cắt với đường bộ, đường nước, đườngđiện, đường cáp quang, lắp đặt Pa nô, áp phích và khai thác VLXD…

Sở GTVT Lai Châu thống nhất trình tựcấp phép thi công như sau:

Kể từ ngày 01/03/2006 tất cả các tổchức cá nhân có nhu cầu mượn hành lang đường bộ để thi công công trình phải cóđầy đủ các thủ tục sau: Hồ sơ TKTC công trình, giấy phép đăng ký kinh doanh, đơnxin mượn hành lang đường bộ, sơ đồ mặt bằng vị trí xin mượn, phương án thi côngvà biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, tiến độ thi công (Có mẫu kèm theo).Tất cả các thủ tục trên trước khi trình Sở GTVT phải thông qua các đơn vị quảnlý đường bộ (các công ty). Các công ty có trách nhiệm kiểm tra thực tế nếu đủđiều kiện cấp phép thì đề nghị Sở GTVT cấp phép. Sở GTVT chỉ giải quyết cấpphép khi đủ các điều kiện nêu trên.

Vậy Sở GTVT đề nghị 2 Công ty thựchiện đúng theo nội dung trên./.

Nơi nhận:
-Như kính gửi;
- Lưu KH, VP.

K/T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tạ Tấn Vĩnh