BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 79/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 8 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời Công văn số 2137/CT-THNVDT ngày 30/5/2008 của CụcThuế tỉnh Bình Định về thuế chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

- Tại khoản 2, khoản 3, Điều 19 Nghị định số 19/2000/NĐ-CPngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyềnsử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sửdụng đất quy định: "1. Các trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trướcngày 01/01/2000 mà chưa nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất thì nộp thuế theo mứcthuế suất quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyểnquyền sử dụng đất và những quy định của Nghị định này. ...

3. Các trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày01/01/2000 mà có một trong các giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất quy định tạikhoản 2 Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ, kể cảcác trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất qua nhiều lần, nhiều chủ, khi ngườiđang sử dụng đất làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặcgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thì chỉ phải nộp thuếchuyển quyền sử dụng đất một lần theo quy định của Nghị định này.

- Tại mục II Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMTngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị địnhsố 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trìnhtự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giảiquyết khiếu nại về đất đai quy định: "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụngđất có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sửdụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trước ngày 01/7/2004 màchưa được cấp Giấy chứng nhận, không có một trong các giấy tờ theo quy định tạikhoản 1 Điều 50 Luật Đất đai nhưng có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đấtcó chữ ký của bên chuyển quyền (kể cả trường hợp không có xác nhận của cơ quannhà nước có thẩm quyền về việc chuyển quyền), nay nếu được cơ quan nhà nước cóthẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sửdụng đất nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP Nghị định số 84/2007/NĐ-CP; lệ phí trước bạ theo quy định củapháp luật."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình nhận chuyểnnhượng quyền cấp Giấy chứng nhận thì không phải thực hiện thủ tục chuyển quyềnsử dụng đất nhưng phải nộp ngân sách như sau:

- Nộp tiền sử dụng đất, đối với trường hợp nhận chuyển quyềnsử dụng đất không có giấy tờ hợp lệ từ trước ngày 01/7/2004 đối với đất cónguồn gốc đất không có một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều 50Luật đất đai.

- Nộp một lần thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với trườnghợp nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2000 mà nguồn gốc đất có mộttrong các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai.

- Nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất cho các lần chuyểnnhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời giantừ ngày 01/01/2000 đến ngày 01/7/2004 mà nguồn gốc đất có một trong các giấy tờtheo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương