VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 79/VPCP-KNTN
V/v giải quyết khiếu nại về vốn góp của Bên nước ngoài tại Công ty TNHH Nam Liên (Nam Định)

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Nam Định

Xétbáo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại văn bản số 469/UBND-VP5 ngày 30tháng 10 năm 2008 về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp về vốn góp và lợinhuận của Bên nước ngoài tại Công ty TNHH Nam Liên (Nam Định), Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

GiaoỦy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu Công ty cổphần Thái Hà trả toàn bộ vốn góp và lợi nhuận mà Tập đoàn Liên Huy Hồng Kôngđược nhận từ Liên doanh cho người đại diện hợp pháp của Tập đoàn Liên Huy HồngKông theo quy định của pháp luật là ông Lý Mẫn và báo cáo Thủ tướng Chính phủkết quả trong quý I năm 2009.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; các PTTg (để báo cáo);
- Đại sứ quán Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cty HH tập đoàn Liên Huy Hồng Kông
số 766 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội (để biết);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, ĐMDN;
- Lưu: VT, KNTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ