BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 79/XD-CĐ
V/v thực hiện Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Chủ đầu tư các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hànhThông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 về quy định chi tiết lậphồ sơ mời thầu xây lắp. Cục Quản lý xây dựng công trình đề nghị các Chủ đầu tư,Ban quản lý dự án lưu ý một số nội dung như sau:

1.Thông tư này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2010. Kể từ thời điểm này khi phát hành hồsơ mời thầu xây lắp phải thực hiện theo quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầuxây lắp được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.Trong thời điểm từ nayđến hết ngày 28 tháng 02 năm 2010 khi phát hành hồ sơ mời thầu xây lắp thì thựchiện theo quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp được ban hành kèm theoQuyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kếhoạch và Đầu tư.

Cục Quản lý xây dựng công trình xinthông báo Chủ đầu tư biết, tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướngmắc, đề nghị các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án kịp thời có báo cáo (bằng vănbản) về Cục Quản lý xây dựng công trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Cục, Vụ liên quan;
- Lưu: VT, XD.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng