BỘ XÂY DỰNG
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 790/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu quy định tại NĐ 108/2010/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2011

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà

Trả lời văn bản số 850/SXD-KTXD ngày25/4/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà về việc điều chỉnh dự toán xây dựngcông trình theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh mức lương tốithiểu vùng (mới) quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 củaChính phủ áp dụng theo vùng (nơi xây dựng công trình); Vì vậy căn cứ danh mụcđịa bàn quy định tại các Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 108/2010/NĐ-CP cácSở Xây dựng báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để hướng dẫn việc điều chỉnh dự toánxây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2011;

2. Phương pháp điều chỉnh dự toánxây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2011 có thể thamkhảo nội dung Văn bản số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng; việc điềuchỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu vùng (mới) trong dự toán xâydựng công trình bằng cách nhân với hệ số (K); (K) là hệ số điều chỉnh, (K) xácđịnh bằng cách lấy mức lương tối thiểu (mới) chia cho mức lương tối thiểu (cũ)đã tính trong đơn giá.

Trên đây là ý kiến trả lời của BộXây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà căn cứ hướng dẫn trên để triển khai thựchiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn