BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7900/BGTVT-QLXD
V/v: Chấp thuận chủ trương phương án xử lý kỹ thuật một số hạng mục tại gói thầu R3, R5 – Dự án QL27B (Ninh Thuận – Khánh Hòa), phần điều chỉnh bổ sung

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2008

Kínhgửi: Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận

Sau khi xem xét văn bản số 692/SGTVT ngày 21/10/2008 của Sở GTVT Ninh Thuận về việc đề nghị Bộ GTVT chấpthuận phương án xử lý kỹ thuật một số hạng mục tại gói thầu R3, R5 thuộc Dự áncải tạo, nâng cấp QL27B (Ninh Thuận – Khánh Hòa) phần điều chỉnh bổ sung, BộGiao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương phươngán xử lý nước ngầm tại Km24+850 ¸ Km25+050 thuộc gói thầu số 3 và phương ánthay đổi vị trí cống hộp tại Km52+336,5 thuộc gói thầu số 5 – Dự án cải tạo,nâng cấp QL27B (Ninh Thuận – Khánh Hòa) như đề nghị của Sở GTVT Ninh Thuận tạivăn bản số 692/SGTVT ngày 21/10/2008 trên cơ sở đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật,kinh tế và xã hội.

2. Sở GTVT Ninh Thuận căn cứQuyết định số 59/2007/QĐ-BGTVT ngày 22/11/2007 của Bộ GTVT về việc phân cấp ủyquyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhànước do Bộ GTVT quản lý và các quy định hiện hành chỉ đạo Tư vấn thiết kế vàcác bên có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo đảm bảo tiếnđộ chung của dự án./.

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
TVTK; TVGS; Nhà thầu xây lắp
(Chủ đầu tư sao gửi);
Lưu VT; CQLXD; CCQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức