BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7902/TCHQ-KTTT
V/v tính thuế mặt hàng quặng

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa thiên - Huế

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 939/HQTTH-NV ngày 07/11/2009 của Cục Hải quan Thừa thiên - Huế xin ýkiến chỉ đạo về việc hoàn và truy thu thuế đối với mặt hàng quặng xuất khẩu cósự sai khác về số lượng hàng hoá xuất khẩu. Qua xem xét hồ sơ, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Việc quản lý hoạt động quặngxuất khẩu được quy định tại Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 18/6/2008 của BộCông Thương.

2. Về thủ tục hải quan: Khi làmthủ tục để kiểm tra về số lượng hàng hoá thực hiện theo quy định tại kiểm 2.b,điều 14, Thông tư số 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3. Không có quy định về tỷ lệphần trăm hao hụt cho phép trong xuất khẩu mặt hàng quặng.

Căn cứ báo cáo của Cục Hải quantỉnh Thừa thiên - Huế thì hàng hoá Công ty được miễn kiểm tra thực tế và Côngty đã nộp thuế đầy đủ. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thừa thiên - Huế căncứ vào các điểm nêu trên để xét truy thu, truy hoàn thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan tỉnh Thừa thiên - Huế được biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng