TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79036/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Trưng mầm non tư thục Ban Mai
(Đ/c: Lô NT2 Khu đô thị Văn Quán
- Hà Đông - Hà Nội)
MST: 0500588936

Trả lời công văn số 0110/2015/CV-TMNBM ngày 23/10/2015 của Trườngmầm non tư thục Ban Mai hỏi về chính sách thuế, Cụcthuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Vấn đề đơn vị hỏi, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo xin ýkiến Tổng Cục thuế. Khi Tổng cục Thuế có văn bản hướng dẫn, Cục Thuế TPHà Nội sẽ hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Trường mầm non tư thục Ban Mai được biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:

-Như trên;
-
Lưu: VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn